Kontorutstyr Handlevogn

Sentraliserte innkjøp og raskere åpenhet

Den største forvaltningspolitiske nyheten i statsbudsjettet er etableringen av Statens innkjøpssenter. Denne enheten skal sentralisere statlige innkjøp og drives av Direktoratet for forvaltning og IKT.|Den største forvaltningspolitiske nyheten i statsbudsjettet er etableringen av Statens innkjøpssenter. Denne enheten skal sentralisere statlige innkjøp og drives av Direktoratet for forvaltning og IKT.

08.10.2015

Hensikten er å effektivisere og forenkle statlige innkjøp gjennom rammeavtaler for kjøp av varer og tjenester som mange etater trenger, og hvor det ikke er behov for individuell tilpasning. – Gode, sentrale rammeavtaler vil gi enklere og mer effektive innkjøp. Vi frigjør da ressurser fra innkjøp til faglige oppgaver og bedre tjenester til innbyggerne, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.
Raskere offentlighet
Regjeringen investerer også i en modernisering og videreutvikling av det som mange mener er verdens beste løsning for Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP). Også dette arbeidet skal ligge under Difi. Videreutviklingen innebærer mer automatisering av overføringen av data fra de 116 statlige etatene som deltar, og at mange dokumenter blir liggende i fulltekst i OEP. Det siste betyr at publikum og presse får nærmest automatisk tilgang til dokumenter som ikke er spesifikt unntatt offentlighet, og slipper i praksis å søke om tilgang til dem. - OEP har spilt en sentral rolle i arbeidet med å skape en åpen forvaltning, og har med det støttet opp under sentrale demokratiske verdier. Ny OEP vil føre dette viktige arbeidet eit godt stykke videre, sier Difi-direktør Ingelin Killengreen. Det satses også på mer åpenhet om økonomien og resultatene i statlige virksomheter. Finansdepartementet og DFØ vil i 2016 utvikle en løsning for publisering av informasjon fra statsregnskapet. Dette vil gi både journalister og vanlige borgere mulighet til å søke i regnskapet og sammenlikne mellom virksomheter. Det vil etter hvert bli mulig å ta ut tidsseriedata, og data skal være tilgjengelig i maskinlesbar form for analyseformål.
Tjenestedesign
Generelt sett skal det satses mer på publikumsvennlige tjenester, og regjeringen vil bevilge fem millioner kroner til utvikling av tjenestedesign som metode i offentlig sektor. (Les mer om tjenestedesign i Stat & Styrings spesialnummer) - Offentlig sektor må bli mer brukerorientert. Tiltak må bygge på brukernes situasjon. Da blir tjenestene bedre, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2016 å bevilge fem millioner kroner til en ny toårig ordning som skal fremme tjenesteinnovasjon. Den nye stimuleringsordningen er et to-årig prøveprosjekt, og skal gi mer kunnskap og erfaring med bruk av tjenestedesign som metode i offentlig sektor. Midlene skal gå til prosjekter i statlige virksomheter. Direktoratet for forvaltning og IKT får i oppgave å følge opp og administrere tiltaket. Les også: Offensive tjenestedesignere