Entusiastisk leder

Engasjerte og entusiastiske ledere søkes

Nye folk

To stillinger for sentrale styringsenheter i to store departementer trenger ledere med engasjement. Og en rekke andre ekstroverte personlige egenskaper.

07.04.2022

Samferdselsdepartementet og Forsvarsdepartementet søker begge etter ledere for sine enheter for styring. Disse enhetene har som oppgave å styre de underliggende etatene.

I Forsvarsdepartementet har Avdeling for økonomi og styring  blant annet ansvaret for «… helhetlig styring av forsvarssektoren, etatsstyring av Forsvaret, utarbeidelse av forsvarsbudsjettet, rapportering, kontakt med Riksrevisjonen og økonomiske analyser og utredninger. «

Trygg og engasjert

 I Samferdselsdepartementet har den nyopprettede Styrings- og digitaliseringsseksjonen «...ansvar for avdelingens arbeid med statsbudsjettet, etatsstyringen av Jernbanedirektoratet og videreutvikling av styringsmodellen for jernbanen med underliggende virksomheter. I tillegg koordinerer seksjonen departementets arbeid med digitalisering og mer effektiv bruk av teknologi innen transportsektoren, og har ansvar for retningslinjer for bruk av samfunnsøkonomiske analyser og framskrivningsmodeller i transportvirksomhetene.»

Til begge disse stillingene søkes det nå ledere med klart ekstroverte egenskaper som engasjement og samarbeidsevner:

I Samferdselsdepartementet vil man ha en «...en utviklingsorientert, trygg, engasjert og helhetstenkende leder.» I tillegg ønskes de mer tradisjonelle egenskapene som «gjennomføringsevne, stor arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner». Og de vil ha en leder som kan analysere og være metodisk i møte med komplekse problemstillinger, og som kommuniserer godt skriftlig og muntlig.

Nysgjerrig og entusiastisk

I Forsvarsdepartementet søker de etter en leder for seksjon for styring som har «evne og nysgjerrighet til å videreutvikle styringsreformen mot ambisjonene og ha kraft og entusiasme til å gjennomføre endringene.»

Men de to departementene legger litt ulikt vekt på andre lederegenskaper og politisk kompetanse:

I SD legger man vekt på gode lederegenskaper og såkalt forvaltningskompetanse. Her trekkes også fram det unike ved å jobbe tett på politikere:

"Aktuelle kandidater har høyere utdanning, primært på masternivå, gode lederegenskaper og sterk forvaltningskompetanse enten fra departement eller fra underliggende virksomhet. Rollen krever god innsikt i statlig styring og forståelse for rollen som sekretariat for politisk ledelse. Erfaring med budsjettarbeid er en fordel. Interesse for digitalisering og teknologiske drivere i transportsektorene er ønskelig. "

I Forsvarsdepartementet er mer generelt forståelse for politiske prosesser et krav, men ikke gode lederegenskaper. Men det er kanskje underforstått. FD legger også listen høyt med at man må ha sikkerhetsklarering på HEMMELIG nivå,  og at det er ønskelig med erfaring fra et "regjeringskontor". Det vil i praksis si et departement.

Ingen av stedene er det noe krav om spesielle kunnskaper om sektoren, selv om det er ønskelig i Forsvarsdepartementet.

Det er altså de generiske lederegenskapene som kan passe i disse stillingene, og ikke de den spissede transport-, digital- eller forsvarskompetansen.