KK komiteen Stortinget

Kontroll- og konstitusjonskomiteen trekker fram ett departement som eksempel for alle de andre. Foto: Stortinget.

Et departement skiller seg ut

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite kritiserer tidligere og nåværende regjering for dårlige rutiner i departementene angående habilitet. Men ett departement blir holdt fram som eksempel for de andre i komiteens innstilling som ble levert i går etter et halvt år med undersøkelser av habilitetsskandaler i to regjeringer.

29.02.2024 – sist oppdatert 29.02.2024


Kontroll- og konstitusjonskomiteen  på Stortinget kritiserer både Støre- regjeringen og Solberg-regjeringen for at departementene har dårlige rutiner med hensyn til vurdering av statsråders habilitet. I sin gjennomgang av habilitetssakene til fem tidligere statsråder i Støre regjeringen og saken til Erna Solberg, kommer komiteen med en klar kritikk, og en klar anbefaling.

Betydelige mangler
"Komiteen mener at bedre opplæring, rutiner og praksis kunne redusert muligheten for at disse feilene hadde blitt begått". Komiteen skriver også i sin innstilling til Stortinget at " ... det er hevet over enhver tvil at det var og er betydelige mangler i måten regjeringen i fellesskap forholder seg til habilitetsregelverket på."

Komiteens innstilling inneholder også en talende avdekking av hvordan de fleste departementene har unnlatt å lære av tidligere feil.

Lærdom av Lysbakken
Barne- og familiedepartementet har nemlig opplevd en slik habilitetsskandale tidligere, da Audun Lysbakken måtte gå av som statsråd i 2012 på grunn av tildelingen av at departementet hadde gitt økonomisk støtte til en organisasjon som sto partiet hans nær, og en annen organisasjon som var ledet av en kamerat av ham.

Etter denne skandalen endret Barne- og familiedepartementet sine egne rutiner. De har nå en rutine som betyr at alle saker som gjelder tildeling av tilskudd blir lagt fram for politisk ledelse før utbetaling, slik at habilitet kan vurderes.

"Som forberedelse til neste års budsjett, blir en egen oversikt over alle navngitte tilskuddsmottakere som blir foreslått i BFDs proposisjon 1 S lagt fram for hele politisk ledelse. Politisk ledelse må returnere oversikten til embetsverket med bekreftelse på hvorvidt vedkommende er habil ved tildeling."

Lærte ikke
Komiteen kritiserer at Statsministerens kontor ikke allerede på denne tiden, altså ved Lysbakkens avgang i mars 2012, tok initiativet til felles retningslinjer for opplæring av politisk ledelse i alle departementer. SMK burde da også satt i gang arbeid for å finne "en mønsterpraksis" som skulle gjelde i alle departementer.

Istedenfor ble det slik at det var ett departement med konkrete erfaringer med en statsrådsavgang som innførte bedre rutiner, "uten at andre departementer vurderte om dette var relevant også for dem". Et unntak er riktignok Kommunal- og distriktsdepartementet som har en lignende ordning, uten at det er klart når denne ordningen ble innført.

Regjeringen må agere
Evnen til å lære på tvers av departementsgrenser var altså svært liten. Barne- og familiedepartementet lærte av sin egen skandale, mens de andre departementene ikke tok lærdom av skandalen som rammet et annet departement. 

Blant annet på grunn av denne manglende evnen til å lære mener komiteen at BFDs rutiner bør innføres i alle departementer. De vil at regjeringen skal utarbeide felles rutiner hvor en oversikt over alle tilskuddsmottakere i budsjettene legges fram for politisk ledelse og at de bekrefter sin habilitet overfor disse mottakerne.

Komiteen mener også at det innføres en lignende rutine i forbindelse med utnevnelser til stillinger og verv. Dette var en ordning som Solberg-regjeringen hadde i sin tid, men som ble avskaffet av Støre-regjeringen.