BDO forfattere

Etatene famler i blinde 

Manglende bærekraftsføringer

To år etter at Riksrevisjonen rettet kritikk mot regjeringen for mangelfull oppfølging av FNs bærekraftsmål på nasjonalt nivå har lite eller ingenting skjedd. Det er skuffende, skriver bærekraftekspertene i BDO..

Eline Bruntveit , Eman Mohammad og Tina-Irene Amundsen, BDO – 02.06.2022 – sist oppdatert 06.03.2023

Tilbake i 2020 kartla BDO instrukser og tildelingsbrev for de underliggende etatene i 8 av 12 departementer. Resultatene viste da at ingen av instruksene inneholdt føringer relatert til konkrete bærekraftsmål, og at prioriteringer og forventinger måtte tydeliggjøres. Riksrevisjonens rapport av samme år bekreftet funnene fra kartleggingen, og regjeringen fikk kritikk for manglende koordinering av oppfølgingen av bærekraftsmålene.

Det er derfor oppsiktsvekkende at når vi nå har foretatt kartleggingen på ny, er føringer relatert til konkrete bærekraftsmål fraværende i instruksene, og det er liten utvikling hva gjelder omtale av eller føringer for bærekraft i tildelingsbrev.

Bærekraft omtales i liten grad

Departementene som er kartlagt er Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Barne- og familiedepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Ingen av instruksene BDO har gjennomgått inneholder føringer relatert til konkrete bærekraftsmål, verken i 2020 eller i 2022 og det var en nedgang i direkte omtale av bærekraft fra 67 prosent i 2020 til 60 prosent i 2022. Kartleggingen viste en positiv økning av indirekte føringer for bærekraft, med begreper som klima, arbeidsvilkår, likestilling, rettferdighet og sirkulær økonomi, fra 18 prosent i 2020 til 33 prosent i 2022. Flesteparten av føringene, både i 2020 og 2022, omhandlet virksomhetenes ansvar for likestilling.

Svak økning i omtale

Konkrete bærekraftsmål nevnes svært sjeldent i tildelingsbrevene. Kartleggingen fra 2020 viste at konkrete bærekraftsmål ble nevnt i kun fire av 105 tildelingsbrev, mens årets undersøkelse viser at konkrete bærekraftsmål ble nevnt i kun fem av 81 tildelingsbrev.

I 2020 omtalte om lag 48 prosent av tildelingsbrevene bærekraftbegrepet direkte, mens om lag 65 prosent omtalte bærekraft indirekte. I 2022 ble bærekraft nevnt direkte i 55 prosent av tildelingsbrevene og indirekte i 60 prosent av tildelingsbrevene.

Hva betyr dette?

BDOs kartlegging viser at regjeringen har hatt liten fremgang i fokuset på bærekraft i instrukser og tildelingsbrev de siste årene. Tildelingsbrev og instrukser er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet. At føringer knyttet til bærekraftsmålene i liten grad fremkommer her - to år etter at Riksrevisjonen rettet kritikk mot regjeringen for mangelfull oppfølging av FNs bærekraftsmål på nasjonalt nivå - er skuffende.

Siden den gang har det riktig nok kommet en handlingsplan for bærekraft i stortingsmeldingen «Mål med mening», og SSB har samlet statistikk og dokumentasjon for et utvalg globale indikatorer knyttet til bærekraftsmålene og etablert temasider for bærekraftsmålene i samråd med departementene. Vi mener likevel at vår kartlegging avdekker et tydelig forbedringspotensial.

I kartleggingen fra 2020 tok vi til orde for at regjeringen i større grad må tydeliggjøre prioriteringer og forventninger knyttet til bærekraft til underliggende etater og virksomheter. Denne anbefalingen er like viktig, om ikke enda viktigere i år. De ulike etatene og virksomhetenes ansvar for å nå bærekraftsmålene generelt, og utvalgte mål spesielt, bør fastsettes i instruksene. Tydelige prioriteringer og forventinger for kommende periode bør fastsettes i tildelingsbrev.