Timmermanns

EU skal skjerpes og slankes

EU kommisjonen la i går fram nye planer for hvordan byråkratiet i organisasjonen skal begrenses og forbedres. De nye planene legger stor vekt på granskinger.|EU kommisjonen la i går fram nye planer for hvordan byråkratiet i organisasjonen skal begrenses og forbedres. De nye planene legger stor vekt på granskinger.

20.05.2015

EUs Better Regulation Guidelines omfatter en rekke tiltak som både skal gjøre organisasjonens omfattende reguleringer og lover mindre omfattende og tungvinte. Den nye politikken betyr mindre reguleringslyst fra EUs side, og større grundighet i arbeidet de reguleringene som faktisk foreslås. Den nye grundigheten kommer blant annet til uttrykk i det nye systemet for konsekvensutredninger. Dette systemet vil bli fokusert rundt et Regulatory Scrutiny Board med seks medlemmer, hvorav tre kommer utenfra EU systemet. Noe lignende eksisterer allerede i EU i form av et Impact Asessment Board, og den viktigste nyheten nå er at RSB vil ha eksterne medlemmer, som har «demonstrert sin uavhengighet».
Omvende kritikere
Dette nye rådet vil granske alle nye forslag til regler og lover og vil også få mandat til å granske eksisterende lovgivning for å sikre kvaliteten på de konsekvensutredninger som er gjort. Under den nye reguleringspolitikken vil fokuset spesielt være rettet på konsekvenser for små og mellomstore bedrifter. Alle nye forslag som blir lagt fram vil kreve godkjenning av dette rådet før det blir videresendt til vedtak. Da han presenterte de nye planene la kommisjonens første visepresident Frans Timmermanns sterk vekt på at 70 prosent av den europeerne mente EUs lovgivning var for tungvint. Spesielt la han vekt på at små og mellomstore bedrifter skulle forandre mening om dette. - Disse bedriftene pleide å være blant de ivrigste støttespillerne for EU, nå er de blant de ivrigste kritikerne, sa Timmermanns
Innsyn i alle faser
Timmermanns la også vekt på at de nye Better Regulation Gudelines vill øke innsynet i lovgivningsprosessen i EU, gjennom alle tre fasene i en slik prosess. Både i planleggingsfasen, i vedtaksfasen og i gjennomføringsfasen ville aktører fra det sivile samfunn, fagbevegelsen, næringslivet og andre kunne se hva som foregår og komme med innspill til lovgivningen. På spørsmål om planen innebar mindre lovgivning eller bedre lovgivning, sa Timmermanns nok en gang at innsyn i prosessene var det viktigste. Men han innrømmet også at han hadde sans for mindre regulering: - Selv om det finnes et problem er det ikke sikkert at EU eller noen andre skal vedta en lov om det.