Gjelsvik Helleland Astrup

Flere konsulenter og ansatte

Både antall ansatte og mengden innkjøpte konsulenter øker i departementene. En av målsettingene til regjeringen var at antall ansatte skulle ligge stabilt, mens innkjøpte konsulenter skulle reduseres.

21.09.2022

Målsettingen om at antall ansatte i departementene skulle ligge stabilt, kom blant annet fram da Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik presenterte de reviderte planene for nytt regjeringskvartal i vår:

– I dag har departementene, de som er tenkt inn i regjeringskvartalet, cirka 4100 ansatte. Vi planlegger at man ikke skal planlegge for en stor økning i antall ansatte, sier kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik til NRK i mai i år. 

Flere i departementene

Hittil har målsettingen om å holde antall departementsansatte stabilt ikke kommet nærmere. Snarere tvert imot

I svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant for Høyre Nikolai Astrup sier Gjelsvik at det i fjor var 5140 ansatte i departementene. Det tallet inkluderer de mange utenlandsstasjonerte i Utenriksdepartementet, og fratrukket disse blir antallet ansatte i departementene 4282.

Gjelsvik skriver i sitt svar at tallene på antall ansatte i departementene i år ikke blir klare før til våren neste år.

Stat & Styring har likevel gjort en beregning av antall ansatte i departementene ut ifra departementenes offisielle telefonkatalog, depkatalog.no som drives av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.

Denne oversikten viser at det 15. september i år var 4621 ansatte i departementene. Dette tallet er sannsynligvis langt lavere enn det reelle tallet, fordi en rekke ansatte med f.eks. sikkerhetssensitive stillinger ikke er oppført i katalogen.

Dette forsiktige anslaget på antall ansatte i departementene viser altså likevel at det har vært en økning på 339 ansatte, eller vel 8 prosent. 

Konsulentbruken øker også

I brevet til Astrup legger også Gjelsvik ved en oversikt over bruken av konsulenter i departementene. Også denne oversikten viser en økning.

Nærmere 18 millioner kroner mer er brukt på konsulenter i departementene i april 2022, sammenlignet med oktober 2021. Dette skyldes hovedsakelig kraftige økninger i departementene Forsvars, Utenriks og Barne- og familiedepartementet. I de andre departementene er det en tydelig nedgang i bruken av konsulenter.

Konsulentbruken i staten totalt har derimot gått ned, ifølge Gjelsviks brev til en annen Høyre-representant i sommer.

I et brev til en annen av Høyres tidligere statsråder i samme departement, stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland skriver statsråden at andelen konsulenter i forhold til antall ansatte var på

6,4 i perioden første tertial 2022 mens den var 9,1 for hele 2021. Gjelsvik mener at dette viser at «regjeringa er på rett veg i arbeidet med å vri ressursbruken i statsforvaltninga»

Et problem for regjeringen med å dokumentere nedgang i bruken av konsulenter er at pengebruken gjerne øker mot slutten av året. I fjor ble konsulentutgiftene nesten tredoblet fra oktober til desember, og var på 2.6 milliarder i årets siste måned. 

Mindre samarbeid med private

Men tendensen til mindre bruk av konsulenter blir til en viss grad bekreftet av andre tall.

En undersøkelse utført av Rambøll Management Consulting for Digitaliseringsdirektoratet, NTNU og IKT-Norge viser en trend som i hvert fall har pågått i tre år:

"Offentlig sektor samarbeider ikke bare mindre med privat sektor, men vurderer samarbeidet også som mindre verdifullt. På spørsmålet om næringsliv/marked involveres i virksomhetens arbeid med digital innovasjon, svarte 35 prosent ja i 2020, altså hver tredje. I fjor hadde andelen sunket til 27 prosent. I år ligger den på 20 prosent. Det vil si: kun hver femte offentlige virksomhet søker involvering fra aktører i privat sektor.»

Kilder:

Skriftlig spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til kommunal- og distriktsministeren Besvart: 20.06.2022 av kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik

Skriftlig spørsmål fra Nikolai Astrup til kommunal og distriktsministeren, besvart 20.6.2022 Av Sigbjørn Gjelsvik