Flinkheten står i veien

Det lønner seg ikke å være flink eller god når du arbeider i offentlig sektor. Det som virkelig lønner seg er å følge aktivitetslederen.|Det lønner seg ikke å være flink eller god når du arbeider i offentlig sektor. Det som virkelig lønner seg er å følge aktivitetslederen.

19.03.2015

To sentrale ledere i forvaltningen tar opp viktige problemer med motivasjon og styring i siste nummer av Stat og Styring. Direktør Ingelin Killengreen i Direktoratet for forvaltning og IKT retter søkelyset mot det fenomenet at kompetanse og dyktighet kan stå i veien for en forståelse av hvilke behov samfunnet og brukerne har. Ingelin Killengreen sier at det er mange flinke folk i offentlig sektor, men hun mener at kunnskap og engasjement kan stå i veien for at samfunnets og brukernes behov dekkes. Spesielt i forbindelse med utvikling av digitale tjenester kreves det at man forandrer planer kanskje en gang i året. Den største utfordringen kan være holdningene til egen kompetanse i møte med brukernes behov: – Offentlige ansatte har et høyt utdanningsnivå og tar samfunnsansvar. Men faglig innsikt og null-feilskultur kan stå i veien for utvikling og kreativitet, sier Killengreen.
Lønner seg ikke
Politimesteren i Oslo Hans Sverre Sjøvold er opptatt av en annen side av det å være god, nemlig at det ikke lønner seg for mange offentlige etater. Det er ingen sammenheng mellom kriteriene for tildeling av offentlige midler og resultatene man oppnår, sier politimesteren i Oslo i intervjuet med Stat & Styring. Det skal lønne seg å være god, sier Sjøvold og mener at det ikke er tilfellet i dag. - Dette er noe av kjernedilemmaet i statlig målstyring; man bruker et styringssystem som setter opp kriterier for hva som skal leveres, og etatene kan enten lykkes godt med det eller de kan gjøre det dårlig. Men det spiller ingen rolle for hva de får tildelt av penger. Budsjettsystemet følger ikke leveransene fra organisasjonen. Det er et stort dilemma. Skal vi ha et målstyringssystem må det også lønne seg å være god. Slik er det ikke i dag.
Mas som styring
Når det ikke er nok å være flink og ikke lønner seg å være god kan det være en trøst at det finnes en mulig løsning; følg aktivitetslederens beskjeder, eller mas. Mål- og resultatstyring er det grunnleggende styringsprinsippet i statlig sektor. Men er det nå egentlig denne styringsformen som er rådende i tildelingsbrev og styringsdialog mellom departement og direktorat, tilsyn og embeter? Nei. Det er MAS (Mål- og aktivitetsstyring) som råder. Dette mener administrerende direktør Dag Stokland i konsulentselskapet Agenda Kaupang, som har hatt mange sentrale oppdrag i forbindelse med organisering og styring av offentlige virksomheter. - Det grunnleggende prinsippet i mål- og resultatstyring kan omformuleres til «Fasthet på mål, frihet til handling og resultat i alt». Og her er det frihet i handling eller vektlegging av tillit som er den helt prinsipielle forskjellen til MAS. MRS fastholder virksomhetens handlingsrom med vekt på nærhet til oppgaveløsingen, faglighet og skjønn. MAS innsnevrer det samme handlingsrommet.