Siv Jensen Styringskonferansen

Flytter ansvaret for utredninger

Finansminister Siv Jensen annonserte i går at den nye utredningsinstruksen kommer i løpet av en måned. Det blir mange endringer, deriblant betydelige forenklinger og mer styring fra Finansdepartementet. |Finansminister Siv Jensen annonserte i går at den nye utredningsinstruksen kommer i løpet av en måned. Det blir mange endringer, deriblant betydelige forenklinger og mer styring fra Finansdepartementet.

Mads A. Danielsen – 26.01.2016

Finansminister Siv Jensen (Frp) annonserte på Styringskonferansen i går at det blir mange endringer med den nye Utredningsinstruksen. Den kanskje største overraskelsen er at ansvaret for instruksen flyttes fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Finansdepartementet. Dette gjør regjeringen bl.a. fordi Finansdepartementet har ansvar for regelverket for økonomistyring i staten og er den største brukeren av utredningsinstruksen, gjennom arbeidet med å vurdere forslag i budsjettprosessen. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) får det operative ansvaret for instruksen. Justis- og beredskapsdepartementet beholder imidlertid ansvaret for bestemmelsene i den delen av instruksen som gjelder regelverk, og Utenriksdepartementet beholder ansvaret for bestemmelsene om EØS- og Schengen-saker. Les også: Dårlige på konsekvenser
Har ikke god nok kunnskap
Utredningsinstruksen er viktig for arbeidsgrupper og saksbehandlere i departementer og underliggende virksomheter, fordi den bestemmer hvordan de skal utrede nye statlige tiltak. Formålet er å framskaffe et best mulig beslutningsgrunnlag for statlige tiltak, som offentlige reformer, regelendringer og investeringer. Men rapporter fra både Difi, Riksrevisjonen og OECD har påvist at den gjeldende instruksen fra 2005 i varierende grad etterleves. Kunnskapsgrunnlaget for offentlige tiltak holder dermed ofte ikke tilfredsstillende kvalitet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet har siden 2014 arbeidet med en revisjon av instruksen, i et nært samarbeid med en referansegruppe med deltakere fra alle departementene. De viktigste endringene er ifølge finansministeren:
Betydelige forenklinger
- Forenkling og tydeligere skal-krav: bestemmelsene blir enklere og mer konkrete. Regler som er unødig kompliserte eller vanskelig å praktisere, er endret eller fjernet. Formuleringer som kan være vanskelig å forstå, er endret eller fjernet. Kravene til utredning og ressursene som brukes på utredninger, bør stå i forhold til virkningene av det foreslåtte tiltaket. - Siden den forrige revisjonen av utredningsinstruksen i 2005 preges statsforvaltningen i større grad av saker som er initiert i EØS- og Schengen-sammenheng. Kravene til utredning i slike saker er i den reviderte instruksen integrert med de generelle utredningskravene i staten. Finansministeren var tydelig i talen til de 800 statlige lederne og fagpersonene som var samlet på Oslo Kongressenter: - Jeg oppfordrer dere alle til å ta i bruk den nye utredningsinstruksen når den kommer i løpet av en måneds tid. Vi trenger gode beslutningsgrunnlag for å prioritere skattebetalernes penger der de trengs mest og kan kaste mest av seg.