Regjeringskvartalet Konsept21

Mange flere ansatte i regjeringskvartalet

Det vil bli flere ansatte i departementene enn det utrederne av nytt regjeringskvartal forutså. Dette er en av konklusjonene i rapporten fra konsulentene som har kvalitetssikret fjorårets rapport om et fremtidig regjeringskvartal|Det vil bli flere ansatte i departementene enn det utrederne av nytt regjeringskvartal forutså. Dette er en av konklusjonene i rapporten fra konsulentene som har kvalitetssikret fjorårets rapport om et fremtidig regjeringskvartal

10.03.2014

I kvalitetssikringsrapporten ”Fremtidig regjeringskvartal” som er skrevet av Dovre Group og Transportøkonomisk Institutt går det fram at de mener antall ansatte i departementene vil ligge 21 prosent høyere enn det den opprinnelige utredningen anslo. Konseptvalgutredningen som ble lagt fram i fjor la fram et forslag til utbygging av regjeringskvartalet var skrevet av tre konsulentfirmaer. Dette forslaget tok utgangspunkt i prognoser som viser at det blir litt over 6800 ansatte i departementene i 2064. Kvalitetssikringsrapporten som har gjennomgått utredningen fra i fjor mener at dette er basert på litt for «optimistiske» beregninger, og tror at antall ansatte vil ligge på 8200 i 2064. Konsekvensene av en for optimistisk beregning, med et lavere antall ansatte, vil være at kapasiteten i byggene vil være brukt opp 20 år tidligere, altså rundt 2044. Denne konklusjonen forutsetter at alle departementer utenom Forsvarsdepartementet skal samlokaliseres i det nye regjeringskvartalet. Kvalitetssikringsrapporten stiller også spørsmål ved forutsetningene om arbeidsformer som legges til grunn i konseptvalgsutredningen. Der anbefales det en høy andel åpent landskap med underdekning, og ikke faste plasser, noe som gir en bedre utnyttelse av arealene, versus en løsning med bare cellekontorer. Kvalitetssikringsrapporten mener at forutsetningen om nye arbeidsformer og høyere arealeffektivitet er «ambisiøs» i forhold til nåværende regjeringsbygg hvor det er et stort antall cellekontor. Kvalitetssikrerne fra Dovre og TØI mener det er uklart hvilken virkning en løsning basert på åpne landskap og ikke faste kontor vil ha for trivsel og produktivitet i departementene. De henviser til arbeidsgruppen som KMD har nedsatt omkring dette temaet, og som vil legge fram sine konklusjoner i første halvdel i år.