Go Ahead Pressekonferanse Web

Konkurranse er bra. Delvis.

Konkurranse om offentlige tjenester er bra for kostnader og kvalitet. For arbeidsmiljø og lønn er det ikke så bra at private leverandører overtar tjenestene.|Konkurranse om offentlige tjenester er bra for kostnader og kvalitet. For arbeidsmiljø og lønn er det ikke så bra at private leverandører overtar tjenestene.

10.12.2018

Dette kommer fram i en systematisk gjennomgang av 29 forskningsartikler og offentlige utredninger som er publisert i siste nummer av Stat & Styring. Vår analyse viser at et flertall av forskningsrapportene som studerer kostnader konkluder med at kostnadene blir redusert ved konkurranseutsetting. Det er klart flere studier som viser reduksjoner i kostnader, enn studier som viser at kostnadene øker eller forblir uforandret. 7 av studiene konkluderer med at det skjer kostnadsreduksjoner ved privatisering av offentlige tjenester. Kun 1 studie finner høyere kostnader og 2 finner uendrede kostnader. Kvaliteten består Kvaliteten ser også ut til å klare seg bra i konkurransesituasjonen, selv om kvalitet er vanskelig å måle. En metode som er mye brukt er å se på oppdragsgiveres eller brukeres tilfredshet med tjenestene. I vår undersøkelse er det 8 studier som viser at det er bra, bedre eller uendret tilfredshet med private leverandører, med jevn fordeling mellom de tre verdivurderingene. Det er bare 1 rapport som viser at det blir dårligere tilfredshet med private leverandører. Det er altså tydelig at kvaliteten ikke blir vesentlig endret med private tilbydere og at tilfredsheten er bra.

Korrigering:

I siste nummer av Stat & Styring skriver vi at assisterende departementsråd Torgeir Larsen er medlem av Arbeiderpartiets internasjonale utvalg. Dette er ikke riktig.


Svekket lønn Det er få studier som forteller noe om arbeidsmiljøet, men det er to studier som gir delvis motstridende signaler. En dansk rapport fra 2017 viser at det har skjedd en nedgang i lønn blant ansatte som flytter fra offentlige til private virksomheter i forbindelse med konkurannseutsetting av tjenester. En Fafo-rapporten fra 2017 undersøkte hvilken effekt ulike ledelsesformer har på sykefravær i omsorgssektoren. En av konklusjonene var at det ikke er noen forskjell i sykefraværet i de ulike virksomhetene, enten de er offentlig eller privat drevet. I de private bedriftene er ikke sykefraværet høyere, og fraværet håndteres likt i alle bedriftene. Systematisk gjennomgang Vår undersøkelse er gjort med økonomisk støtte fra Fritt Ord. Vi har gjennomført en systematisk analyse av alle forskningsartikler, rapporter og bøker som har gjort empiriske undersøkelser av konkurranseutsettelse av offentlige tjenester, og som er publisert siden 2014. Dette året publiserte forskere ved Roskilde Universitet i Danmark en stor gjennomgang av 25 internasjonale og danske forskningsrapporter av konkurranse om offentlige tjenester. Denne rapporten fra de danske forskerne var en oppdatering av en lignende undersøkelse de hadde gjort tre år tidligere. Denne analyserte 58 forskningsrapporter som var publisert i årene 2000–2011. Vår undersøkelse bygger på denne danske undersøkelsen, og metoden vi har brukt er inspirert av metodene utviklet ved  Eppi- senteret på University College London, som er verdensledende på dette feltet. Metoden forutsetter systematisk innsamling av all forskningslitteratur om problemstillingen som studeres, og inkludering av alle relevante studier. Ekskludering av studier gjøres kun basert på kritierier som gjelder relevans, metode, periode, kvalitet.