Fornebubanen Screengrab Oslo kommune

Store offentlige prosjekter som Fornebubanen har svært urealistiske estimater på kostnader i starten av planleggingen. Screengrab: Fornebubanen Oslo kommune.

Korrupsjon og overskridelser

At offentlige byggeprosjekt overskrider sine budsjetter er et stort problem både i Norge og i andre land. Nå knytter forskere dette fenomenet til korrupsjon.

18.05.2022 – sist oppdatert 21.04.2023

Som vi skrev for tre uker siden er overskridelser på offentlige byggeprosjekter nå nærmest blitt det normale. Fornebubanen, Livsvitenskapsbygget ved UiO, NTNU-Campuset er bare noen av de ferskeste eksemplene på milliardoverskridelser.

Norsk tillit er en risiko

Internasjonalt har flere forskere undersøkt om denne tendensen til overskridelser henger sammen med korrupsjon. At korrupsjon skjer i forbindelse med offentlige anbud i Norge kommer fram i Økokrims siste trusselvurdering. Økokrim mener at det er mellom 60-90 prosent sannsynlighet for at det foregår korrupsjon i kommunal sektor, og at det er størst risiko i forbindelse med anbudsrunder og tildeling av tillatelser:

«Offentlige anskaffelser er et av de største risikoområdene for korrupsjon. Personlig gevinst og gevinst i form av å vinne anbudskonkurranser er motivasjon for korrupsjonshandlinger fra oppdragsgiver og leverandør.»

Økokrim skriver at det høye tillitsnivået i Norge må forsvares og at: «Blind tillit og overdreven tro på at korrupsjon skjer andre steder enn i Norge utgjør i seg selv en korrupsjonsrisiko.»

Ny forskning

Forbindelsen mellom offentlige anbudsrunder og korrupsjon har lenge opptatt forskere internasjonalt. I en fersk undersøkelse har portugisiske forskere gjort en analyse av over 4000 offentlige investeringsprosjekter i landet en periode på 25 år.

De har analysert sammenhengen mellom korrupsjonsmålinger og overskridelser på offentlige investeringsprosjekter. De bruker offentlige registre fra Portugal sammenstilt med korrupsjonsindeksen til Verdensbanken.

Konklusjonen deres er at de ser sammenhenger mellom mengden korrupsjon i landet totalt sett, og mengden overskridelser i offentlige byggeprosjekter.

Svake institusjoner

Selv om forskerne er de første til å innrømme at et slik forskningsdesign har store svakheter, mener de at det er en indikator på en sammenheng som også andre forskere har funnet.

Denne sammenhengen er sterkest der de offentlige institusjonene er svakest og hvor altså mulighetene for kontroll er minst. Den verste korrupsjonen finner sted der hvor offentlige myndigheter er ute av stand til effektivt å følge opp kontrakter. Dette skaper insentiver for private leverandører til å øke fortjenesten ved å øke kostnadene, noe som altså fører til økte budsjettoverskridelser. 

Kilder:

Francisco Pinheiro Catalão et al: Public Sector Corruption and Accountability in Cost Deviations and Overruns of Public Projects.

Public Organization Review, Mars 2022 https://doi.org/10.1007/s11115...

Økokrim: Trusselvurdering 2022