Rengjoring kontor

Lønnskutt ved privatisering

Ny forskning

Ny dansk forskning viser at privatisering av visse velferdstjenester har store negative konsekvenser for de ansatte.

05.05.2022 – sist oppdatert 21.04.2023

Debatten om private leverandører av offentlige velferdstjenester kommer til å bli sentral når Støre-regjeringens kutt i bruken av slike leverandører blir satt ut i livet. 

Stor debatt og mye forskning

Debatten om slike leverandører har dreid seg både om hva slags effekt de har på kvaliteten i tjenestene, på de ansattes arbeidsvilkår og brukernes erfaringer med tjenestene.

I den systematiske undersøkelsen av slike velferdsleverandører som Stat & Styring gjennomførte i 2019 sammenstilte vi resultatene fra 29 vitenskapelige publikasjonersom hadde studert private leverandører til offentlige virksomheter over hele verden.

Den undersøkelsen viste at et stort flertall av forskningsprosjektene på dette feltet konkluderte med at kvalitet og pris på tjenestene ble like bra eller bedre med private leverandører. Men for de ansatte var effektene svekkede arbeids- og lønnsvilkår; et stort flertall av forskningsprosjektene viste at forholdene for de ansatte var blitt dårligere.

En god del av forskningen på dette feltet er blitt gjennomført av den danske professoren Ole Helby Petersen ved Roskilde Universitet. Nå er denne tendensen blitt bekreftet av ny forskning gjennomført av Petersen sammen med kolleger ved Århus universitetet. 

Svekket lønn og helse

De har undersøkt registerdata om 1478 ansatte i tjenester som rengjøring, vei og parktjenester, eldrehjem og kantiner. Disse har vært ansatt i offentlige virksomheter som er blitt overtatt av private leverandører, og forskerne analyserte data om deres situasjon i tre år før og tre år etter privatiseringen. De fant at i gjennomsnitt hadde disse ansatte gjennomsnittlig mistet 29500 danske kroner i årlig lønnsinntekt, men på grunn av forskjellig type offentlig støtte hadde deres totale inntekt blitt redusert med 8400.

Forskerne finner også at de ansatte som har vært gjennom en outsourcing i noen større grad også bruker psykologiske helsetjenester enn ansatte som fremdeles er ansatt i offentlige virksomheter, men disse utslagene var moderate. 

Det offentlige vinner og taper

Forskerne har ikke undersøkt årsakene til at dette skjer, men resonnerer seg fram til flere teoretiske muligheter. Det kan skyldes at private krever høyere produktivitet og dermed reduserer arbeidsstokken, eller at ansatte som flytter over til private leverandører opplever et høyrere produktivitetspress som får negative konsekvenser for lønn og helse.

Uansett viser forskningen at kostnadene for det offentlige som betaler de private leverandørene blir betraktelig lavere. Men de lavere kostnadene har altså en pris for de ansatte, og etterhvert også for det offentlige som må øke andre offentlige overføringer til de ansatte.

Kilde: Ole Helby Petersen, Lotte Bøgh Andersen, Yosef Bhatti, Kurt Houlberg: Competition, Ownership, and the Impact of Government Outsourcing on Employees. Journal of Public Administration Research and Theory, 2022, 398–415