Målstyring i hardt vær

Mål og resultatstyring er igjen blitt kraftig kritisert, med harde ord og kraftige konklusjoner. Dette er en kritikk som har pågått siden systemet ble innført, og har mange sider. Noen mener at kritikken er basert på en fundamental misforståelse.|Mål og resultatstyring er igjen blitt kraftig kritisert, med harde ord og kraftige konklusjoner. Dette er en kritikk som har pågått siden systemet ble innført, og har mange sider. Noen mener at kritikken er basert på en fundamental misforståelse.

11.03.2014

HardtværEt hovedinntrykk man får fra debatten om mål og resultatstyring, er at dette er et problem for offentlig sektor.  Bakgrunnen for systemet er imidlertid den store bølgen av reformer som hentet inspirasjon fra privat næringsliv. Etter at mål og resultatstyring ble innført på slutten av 80 tallet, har det stadig vært gjenstand for kritikk og tilpasninger.  MRS har for en stor del blitt erstattet med andre forkortelser, som BMS, Balansert målstyring, som er fokusert på flere typer resultater utenom finansielle, fleksibilitet mellom kortsiktige og langsiktige mål, samt forløpende nyttig-gjørelse av resultatrapporter. Målstyring er ifølge Direktoratet for økonomistyring: «Å sette mål for hva virksomheten skal oppnå, å måle resultater og sammenligne dem med målene, og bruke denne informasjonen til styring, kontroll og læring for å utvikle og forbedre virksomheten.» Og i direktoratet insisterer man på denne praktiske tilnærmingen til metoden. For andre henger de ideologiske overtonene fra New Public Management reformene igjen ved dette systemet, og gjør det til noe mye større enn praktiske håndverk. Et av de mest sentrale uttrykkene for MRS er de mange oppdrags eller tildelingsbrevene som sendes fra bevilgende instanser til etatene som får midler og oppdrag til å gjennomføre politiske vedtak. Tildelingsbrevene er basert på et målhierarki i hver enkelt etat, som har utviklet seg over lang tid. Av denne grunn har det også utviklet seg svært store mengder mål som skal oppfylles. Famøse eksempler på at målstyringen har gått for langt er Politidirektoratet hadde 91 mål i 2011 og 152 i 2012. Ikke minst er systemet blitt sterkt kritisert fordi to lærere i Sandefjord ble truet med sparken da de nektet å rapportere elevene på 70 målepunkter. ......