Difi Evaluering

Mangler "trøkk"

Direktoratet mangler påvirkningsevne og gjennomslagskraft. Dette er hovedkonkonklusjonen i en ny evaluering av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).|Direktoratet mangler påvirkningsevne og gjennomslagskraft. Dette er hovedkonkonklusjonen i en ny evaluering av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

07.01.2015

Rapporten fra konsulentselskapene Agenda Kaupang og A2 bruker ordet «trøkk» for å beskrive at direktoratet ikke makter å utøve rollen som strategisk rådgiver for utvikling av offentlig forvaltning. Derimot er direktoratet flinke til å gjennomføre konkrete oppgaver som det blir tildelt av departementene. Den mangelfulle utøvelsen av rollen som strategisk rådgiver har blant annet sin forklaring i manglende koordinering av oppgavene mellom de to direktoratene Difi og DFØ (Direktoratet for økonomistyring) på den ene siden, og de to departementene som eier disse direktoratene på den andre siden: Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet. Første gang ordet «trøkk» brukes er i forbindelse med organiseringen av områdene ledelse, organisering og styring. Disse "framstår som fragmentert" heter det i rapporten. "Noe er lagt til Difi, noe til KMD og noe til DFØ. Dette gjør det krevende å ta ut synergier mellom fagmiljøene og å få tilstrekkelig samlet «trøkk» i den generelle forvaltningsutviklingen." Også manglende koordinering av signalene fra et tredje departement, Nærings- og fiskeridepartementet i forhold til Brønnøysundregistrene/Altinn spiller en viktig rolle i å begrense Difis muligheter. Les også: Nytt oppdrag:Offentlig innovasjon De forvirrende styringssignalene fra departementene gjør at forholdene ikke ligger godt til rette for en strategisk utviklingsrolle for Difi, som mange forventer at direktoratet skal ha, men som det altså ikke har verken kompetanse eller mandat til å fylle. Hovedkonsekvensene er at norsk offentlig forvaltning har en dårlig koordinert styring mellom sektorene.
Mer kontroversielle
En del av den rollen Difi bør ha er å være mer utfordrende, mener lederen for evalueringsarbeidet, Gitte Haugnæss i Agenda Kaupang: - Difi kan bli mer kontroversielle, utfordre og sette ting på dagsorden, også i den offentlige debatten, sier Haugnæss som også mente at direktoratet ikke hadde vært pågående nok for å få den rollen det burde ha. Andre gang ordet «trøkk» brukes i rapporten er i forbindelse med tiltak som kan forbedre det manglende trøkket. Disse tiltakene er ifølge konsulentene å samle flere oppgaver i Difi. Dette kan skje gjennom å ta oppgaver fra eierdepartementet og fra Direktoratet for økonomistyring, som ligger under Finansdepartementet. Et annet viktig tiltak er å utvikle og styrke kompetansen til Difi for å kunne fylle en rolle med mer strategiske oppgaver. Kompetansen må utvikles både med nye folk og ny kunnskap.
Ny direktør
Det første skrittet i denne kompetanseutviklingen er å ansette en direktør med "kompetanseprofil og et tydelig mandat for å utvikle Difi i ønsket retning." Nåværende direktør Ingelin Killengreen understreket da rapporten ble presentert at hun selv satt med to hatter, med en fortid som departementsråd i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, en stilling hun har permisjon fra for å lede Difi. Samtidig mente hun at denne rollen med to hatter ga henne muligheter til å se situasjonen fra flere sider: - I Departementet forventer du at Difi skal være pådriver for den strategiske utviklingen. Når jeg sitter her ser jeg vi er fylt opp med det vi skal gjøre ifølge tildelingsbrevet. Vi kan ikke utføre disse strategiske oppgavene i tillegg. Hun pekte på at utviklingen framover er avhengig av alle de andre prosessene som nå foregår med hensyn til forvaltningsutvikling. Regjeringen arbeider med flere nye reformer som kan påvirke organiseringen og mandatet til et framtidig Difi. Deriblant en effektivitetsenhet og et såkalt regelråd, som vil få oppgaver i forbindelse med konsekvensutredninger av offentlige tiltak, som i dag er dårlig gjennomført og organisert her til lands. Difi skal levere sitt svar til rapporten 15. februar. Stat & Styring kommer tilbake med mer omfattende omtale av evalueringen og omorganiseringen av Difi senere. Bildet viser resultatet av en spørreundersøkelse blant Difis brukere foretatt i forbindelse med rapporten.