To personer Fortrolig prat

Manipulerende byråkrater?

Kunnskapsbasis

Noen politikere føler at de blir manipulert av byråkratene, men de aller fleste har stor tillit til byråkratenes upartiskhet og har god kontakt med dem.

13.01.2022

Dette kommer fram i en stor internasjonal undersøkelse av hvordan lokalpolitiker ei fire land ser på sin kontakt med byråkratene. De danske forskerne bak undersøkelsen har funnet fram til seks typer politikere, bestemt ut ifra deres forhold til byråkrater. Politikerne i Danmark, Italia, Belgia og USA ble spurt en rekke spørsmål om dette forholdet og forskerne grupperte politikerne som svarte i seks typer politikere.

Syv holdningsgrupper

De danske forskerne kartla politikernes roller basert på syv grupper av holdninger og rolleutøvelse: kontaktmønstre, informasjonskilder, innflytelse, rollenormer, rollefokus, tillit, illojalitet.

Det mest bemerkelsesverdige ifølge forskerne selv var at en stor minoritet av politikerne følte seg marginalisert og manipulert av byråkratene. Dette har sammenheng med rollene til politikerne med hensyn til vervene de sitter i innenfor de politiske organene. Altså er de ordførere, komiteledere erfarne politikere, eller er de det ikke.

Den minste gruppen av politikere var det som ble kalt Utenforstående, som har liten kontakt med byråkratiet og får lite informasjon derifra. Men denne gruppen politikere så på byråkratene som veldig innflytelsesrike, og hadde lav tillit til dem, blant annet fordi de følte seg manipulert av dem.

De fleste er på innsiden

Den andre gruppen har mange av de samme følelsenes som de utenforstående, men til en mindre grad, og disse ble derfor kalt for skeptikerne. Fatalistene består av omkring 19 prosent av de spurte, og de har moderate holdninger til byråkratene med hensyn til tillit, informasjonsinnhenting og forventninger. Men de mener at byråkratene har en stor innflytelse og både gjennom informasjonen som de deler og dagsorden for politiske saker.

De to største gruppene er insiderne og mainstreamers, som tilsammen utgjør 57% av de spurte politikerne. Disse har mye kontakt med byråkratene og de får mye informasjon derifra, og kanskje ikke overraskende mener de derfor at byråkratene upartiske og tillitvekkende.

Klassisk studie

De danske forskerne bygger sitt arbeid på et klassisk arbeid i statsvitenskapen fra 1981. Da gjennomførte Joel Aberbach, David Putnam og Bert. A Rockman en lignende undersøkelse som førte til utmeislingen av fire typer forhold mellom politikere og byråkrater. Disse fire typene var variasjoner av rolleforståelsen om at politikere skaper politikk, byråkratene administrer den i varierende grad, og mer varierende innflytelse fra begge sider.

En av hovedresultatene av undersøkelsen som senere ble bekreftet av oppfølgende undersøkelser var at forholdet mellom politikere og byråkrater befinner seg et sted mellom type 2 og 3 i Aberbach et als. studie.

Disse typene var preget for det første av at byråkrater skaffer fakta og kunnskap, politikerne skaffer interesser og verdier. For det andre var typene preget av at politikerne artikulerer brede og varierte interesser, mens byråkratene fokuserer og snevrer inn fokuset til en organisert gruppe interessenter.

Kilde: Martin Baekgaard, Jens Blom- Hansen, Søren Serritzlew: How politicians see their relationsip with top bureaucrats: Revisiting classical images. Governance 2022 vol 35