Master i offentlig innovasjon

I offentlig sektor blir standardløsningene ofte regnet som løsninger med god kvalitet. Innovasjon innebærer å gjøre standardløsningene bedre, og gjennomføringsevne blir en forventet del av innovasjonsprosessen.|I offentlig sektor blir standardløsningene ofte regnet som løsninger med god kvalitet. Innovasjon innebærer å gjøre standardløsningene bedre, og gjennomføringsevne blir en forventet del av innovasjonsprosessen.

25.08.2014

Blant annet slike problemstillinger er i fokus for et nytt masterstudium i Ledelse, innovasjon og demokrati som nå blir tilbudt på Høyskolen i Buskerud og Vestfold. Målgruppen er ledere i offentlig sektor, særlig de med ansvar for innovasjon og utvikling. Studiet skal drives i samarbeid med konsulentselskapet Insam og retter seg mot potensielle studenter som er linjeledere på alle nivåer i offentlige institusjoner, og ledere som har prosjektansvar, sier daglig leder i Insam Lars Wang. - Samtidig ser vi for oss at studiet også vil tiltrekke seg ledere i frivillige organisasjoner og næringsliv som arbeider med å utvikle samarbeid og partnerskap med offentlig sektor. Studenter fra kommunal sektor får 20000,- i støtte fra KS - Kommunesektorens organisasjon. Organisasjoner som har studenter som deltar i programmet, kan få utført utredninger eller utviklingsoppdrag i forbindelse med studentenes masteroppgaver.
 Nordisk perspektiv
Studiet vil ha et nordiske perspektiv og arrangeres i samarbeid med både forskere og praktikere fra Sverige, Danmark og Norge. Samlingene vil foregår høsten 2014 og våren 2015 og gjennomføres i Drammen, Malmø og Aalborg. -  Alle disse byene kan vise til gode resultater praktisk i utviklingsarbeid og innovasjon, sier Lars Wang. - Det er samtidig universitets/høgskolemiljøer i alle byene som samarbeider nært med både offentlig sektor og næringsliv. Miljøene har også har relevant og kompletterende kompetanse. Malmøregionen er for øvrig blant de meste innovative regioner i EU, og har et ledende innovasjonsmiljø knyttet til universitetet i Lund (Circle)
 Governance vs management
- I studieplanen legger dere stor vekt på New Public Governance til forskjell fra New Public Management, som mange vil si er den rådende tenkningen i norsk forvaltning. Legger dere opp til at studentene skal bli viktige endringsagenter?. -  Et mål med studiet er at deltakerne skal få en god forståelse av hva som ligger i disse to begrepene og kunne anvende denne innsikten i eget arbeid, sier Lars Wang. - Dette innebære også å kunne vurdere både muligheter og begrensninger i ulike organisasjonsmodeller når det gjelder å få til innovasjon. Samtidig vil mange av samfunnsutfordringer slik også innebære at ledere forventes å ta et mer aktivt ansvar får å initiere og gjennomføre endringer. - Hvor viktig er innovasjon i offentlig sektor, i forhold til tjenestekvalitet og gjennomføringsevne? - Kvalitet på tjenester vil ofte være å sikre at fastsatte standard sikres. Innovasjon vil i større grad være å utvikle løsninger som løser oppgaver og dekker behov på bedre måter. F.eks. vil en helsesektor som har mer innovative modeller for samhandling om folkehelse og forebygging kunne både gi økt livskvalitet og reduserte behov for behandlingstilbud. Innovasjon innebærer endret praksis, og gjennomføring vil således være en del av en innovasjonsprosess.