Mentorprogrammet2

- Alle burde hatt en mentor

- Deltakelsen i mentorprogrammet gjorde meg sikker på at det er leder jeg vil være, sier Gunhild Dalaker Tuseth. Seksjonssjefen i Miljødirektoratet var blant fjorårets deltakere i Difis mentorprogram for ansatte i statsforvaltningen. Nå søkes det etter deltakere for 2014-2015.|- Deltakelsen i mentorprogrammet gjorde meg sikker på at det er leder jeg vil være, sier Gunhild Dalaker Tuseth. Seksjonssjefen i Miljødirektoratet var blant fjorårets deltakere i Difis mentorprogram for ansatte i statsforvaltningen. Nå søkes det etter deltakere for 2014-2015.

10.03.2014

-Jeg hadde deltatt på ulike kurs men var klar for noe annet. Jeg tenkte at det hadde vært fint å jobbe med egne utfordringer og kjente andre som snakket varmt om programmet, sier hun. Av Kari Andresen/Foto: Ellen Jahren Det var assisterende departementsråd Henning Henriksen i Kulturdepartementet som ble Dalaker Tuseths mentor. - Det har ført til nye og litt andre råd enn man gjerne får fra nærmiljøet, sier Dalaker Tuseth som mener det var en fordel at mentor ikke kjente henne eller etaten hun jobber i fra før. Gjensidig læringssamarbeid At mellomledere kan ha nytte av en slik forbindelse er kanskje ikke så overraskende. At også mentorene mener de får stort læringsutbytte er kanskje ikke åpenbart. Henriksen er imidlertid opptatt av at relasjonen skal være et gjensidig læringssamarbeid. Selv opplevde han at samarbeidet som en god utviklingsmulighet. -Etter en tid i programmet fikk jeg en erkjennelse av at jeg selv faktisk burde følge de rådene jeg ga til Gunhild, ler han. Lært av egne feil Henriksen mener det ikke er nødvendig at mentoren har erfaring fra samme fagområde eller besitter en høyere stilling enn adepten. -Det handler mest om generell erfaring, sier Henriksen. Med bakgrunn fra Forsvaret, trygdeetaten, skatteetaten, Statsministerens kontor og Kulturdepartementet mener han en de viktigste ledererfaringene han har gjort seg er at det rette valget ikke alltid er å ta raskeste vei fra A til B. - De fleste ledere sliter med å finne balansen mellom det kortsiktige og det langsiktige perspektivet, holde struktur og orden og å unngå tidstyver. Jeg har gjort mange nok feil til å kunne se hvilke utfordringer som ikke bare ligger rundt første sving men også de som befinner seg litt lenger frem, sier han. Burde vært utvidet Henriksens mentoroppgave har gitt ham stor tro på ordningen som han mener kunne vært utvidet til å gjelde flere nivåer i staten. -Alle burde egentlig hatt en mentor. Programmer som dette bidrar helt klart til målet om å drive ”best practice” og kunnskapsdeling på tvers i hele statsforvaltningen. Samtidig fremmes også regjeringens politikk med godt samarbeid og jobbing på tvers, sier han. Sammensetningen avgjørende Gunhild Dalaker Tuseth mener den gjennomtenkte sammensetningen av adept og mentor var den avgjørende faktoren for at deltakelsen i programmet ble så vellykket for hennes del. -For å kunne bruke og gi av seg selv trenger man trygghet, noe mentoren ga meg, sier Dalaker Tuseth som også fikk utvidet nettverket sitt gjennom Mentorprogrammet. -Etter å ha blitt kjent på noen utrolig fine samlinger synes vi det var for ille at den fine gruppen av adepter bare skulle gå i oppløsning. Vi har derfor nå etter at mentorprogrammet er avsluttet laget vårt eget nettverk. Vi møtes 2-3 ganger i året hvor vi fortsetter med erfaringsutveksling til felles nytte og inspirasjon, forteller hun. Erfaring en forutsetning Fristen for å søke Difis mentorprogram 2014-2015. er 1. april. Kriteriet for å kunne delta er at man er mellomleder med minst tre års ledererfaring og personallederansvar for minst fem personer. Mentorene er vanligvis en nåværende eller tidligere toppleder i statsforvaltningen. Deltakerne møter mentoren til samtaler cirka en gang i måneden. I tillegg arrangerer Difi fellessamlinger for både mentorer og adepter. Programmet varer i ni måneder. Seniorrådgiver Ellen Linde i Difi forteller at sammensetningen er et resultat av et gjennomtenkt rekrutteringsarbeid. Felles for mentorene i programmet er at de alle er erfarne ledere som kjenner statsforvaltningen godt, sier Linde. -Først når vi vet hvem adeptene er, går vi ut i organisasjonene og rekrutterer mentorer vi mener kan passe  til hver enkelt adepts bakgrunn, personlighet, sier Linde som understreker at det er adeptens utviklingsbehov som skal være er styrende for samarbeidet. -Ansvaret for å organisere møtene ligger hos adepten. Det er derfor svært viktig for utbyttet at disse gjør et godt arbeid med å definere og klargjøre sine utviklingsbehov, sier  hun.   Mentor-definisjoner: Begrepet mentor har etter hvert gått inn i dagligspråket for en som drar nytte av sin kunnskap for å veilede andre. Begrepet adept - mentorens ”elev” – er ikke like mye brukt. I middelalderen var en adept en viderekommen person innen esoteriske fag som alkymi. Ordet kommer av latin adeptus - en som har oppnådd noe. I dag brukes ordet brukes oftest om en som kan mye om et fagområde.