Mix som styring

- I framtiden vil det bli mer mix mellom offentlig, private bedrifter, frivillige og borgere. Det er en ny styringsmodell som vi kan kalle samproduksjon. Samproduksjon er en bringer alle ressurser i spill for å skape en ønsket forandring.|- I framtiden vil det bli mer mix mellom offentlig, private bedrifter, frivillige og borgere. Det er en ny styringsmodell som vi kan kalle samproduksjon. Samproduksjon er en bringer alle ressurser i spill for å skape en ønsket forandring.

01.01.2013 – sist oppdatert 24.03.2023

Dette sa Christian Bason i MindLab da han møtte med Kommunal og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og flere etatsledere mandag. Bason sa at det viktigste ikke er å finne smarte løsninger, men å etablere en ny styringsmodell basert på samproduksjon.

Den danske organisasjonen MindLab eies av flere danske departementer og kommuner og har i løpet av noen år opparbeidet seg en posisjon som et sentrum for innovasjon og policy lab som har fått et sterkt rennomme langt utover Danmarks grenser. Bason som er leder av organisasjonen er en mye brukt foredragsholder over hele kloden, og var nå nylig leder for EU kommisjonens arbeide med å utvikle innovasjonssystemer.

En av hans hovedbudskap er at fremtidens offentlige myndighet og tjenester skapes i samarbeid mellom borgere, frivillig sektor, privat næringsliv og det offentlige.

Skjematisk er samproduksjon et klart alternativ til den tradisjonelle måten å tenke offentlig tjenesteyting på:

Tradisjonell                           Samproduksjon

Levere ressurser                     Aktivere ressurser

Transaksjonell velferd            Relasjonell velferd

Profesjonell kvalitet           Opplevd kvalitet

Rettigheter                            Forandring/adferd/effekt 

Innovasjon koster

På spørsmål om hvor viktig det var å ha en organisatorisk enhet som MindLab for å sørge for innovasjon i forvaltningen, svarte Bason:

- Det er en trend å etablere denne typen organisasjoner blant regjeringer over hele verden, og man skal være forsiktig med å tro at hvis man kommer som utenforstående, og sier til en hvilken som helst organisasjon at dere skal innovere, da må man være klar til å investere. Det koster tid og ressurser å få til innovasjon. Og man skal gjøre det systematisk. Det skal gi mening til systemet, det må gjøres på en måte som får betydning på maskinrommet. Det kan ikke bare være enhet utenfor systemet.

MindLabs lille stab på 20 personer har fagfolk med ulik bakgrunn, fordi de blant annet ikke tror på at det hjelper å spørre brukerne om hva de vil ha. Brukerne vet ofte ikke hva de vil ha og de vet enda oftere ikke hvordan de skal formulere det. Derfor har MindLab sosialantropologer og etnografer i staben.

- Vi har blant annet tatt fatt i problemstillingen omkring at unge mennesker under 30 år i liten grad bruker de digitale tjenestene fra det offentlige. For å finne ut hvorfor det er slik har vi sittet på gutterommet til de ungdommene som ikke bruker for eksempel skattevesenets websider til å levere skatteopplysninger. Og det vi oppdaget at de forstår ikke språket. Da blir de nervøse og da trekker de seg ut. Så istedenfor å levere skatteopplysninger på skjermen, oppsøker de heller kontoret.