Motstand mot regelråd

Det er betydelig motstand mot forslaget om å opprette et nytt regelråd, som er lagt fram av Nærings- og fiskeridepartementet. Blant annet er Samferdselsdepartementet svært negative.|Det er betydelig motstand mot forslaget om å opprette et nytt regelråd, som er lagt fram av Nærings- og fiskeridepartementet. Blant annet er Samferdselsdepartementet svært negative.

23.04.2015

Regelråd er et av regjeringens satsningsområder for å reformere måten forsvaltningen arbeider. Regelrådet ble lovet etablert allerede i regjeringserklæringen, og Nærings- og fiskeridepartement (NFD) la tidligere i år fram et forslag om opprettelsen av rådet som skal vurdere byrdene for næringslivet som følge av offentlige reguleringer. Rådet er foreslått opprettet som et uavhengig organ utenfor forvaltningen, bestående av fire personer og med en stab på åtte.

Motstand og forbedringsforslag

Høringsrunden er nå avsluttet, og 8 av de 35 høringsinstansene er negative. Størst motstand får forslaget i transportsektoren, hvor både Samferdselsdepartement og Vegvesenet er negative. Også store direktorater som Direktoratet for byggkvalitet og Sjøfartsdirektoratet er negative, utifra litt forskjellige vurderinger.

Hovedsakelig får imidlertid NFDs forslag støtte, ved at 19 av de andre høringsinstansene er positive, mens 8 ikke har noen bemerkninger.

Les også: Noen som har full oversikt

Fundamental kritikk

I forslaget fra NFD heter det at "Et regelråd skal vurdere nye forslag til regelverk med tanke på hvorvidt konsekvensene for næringslivets byrder er tilstrekkelig utredet, og om nye regler er utformet slik at de oppnår sitt mål til en, relativt sett, lav kostnad for næringslivet. Regelrådet skal være et eksternt, rådgivende kontrollorgan av regjeringens utredninger for å sikre bedre etterlevelse av utredningsinstruksen."

Den skarpe kritikken fra Samferdselsdepartementet er relativt fundamental og retter seg både mot motivene for opprettelsen og selve organiseringen. "Samferdselsdepartementet anser i utgangspunktet at etablering av et regelråd for næringslivet kan være et fornuftig tiltak, og at dette synes å ha vært nyttig i andre land. Vi må imidlertid stille spørsmål ved om det faktisk er behov for å etablere et eget råd, i form av et statlig forvaltningsorgan, med 8 fast ansatte i tillegg til fire rådsmedlemmer, for dette formålet. Vi kan ikke se at det er anslått hvor mange saker det er sannsynlig at rådet skal vurdere på årlig basis, og om dette i så fall står i forhold til størrelsen på rådet"

Samferdselsdepartementet mener at næringslivets organisasjoner kan benyttes til å spille en rolle som regelrådet er påtenkt, og at regelrådet ikke er påtenkt å få nok ressurser til å spille en bedre rolle enn alternative løsninger vil kunne gjøre.

Samferdselsdepartementet mener også at opprettelsen av et slik råd ikke hører hjemme i en egen prosess, men i samme prosess som utviklingen av en ny Utredningsinstruks.

 Vil ha vekk setning

Også Klima- og miljødepartementet er skeptiske og vil ha endringer i planene: "Vi viser til at regelrådet i henhold til mandatet ”skal bidra til at næringslivet ikke påføres unødvendige byrder gjennom nytt eller endret regelverk.” (...) Klima- og miljødepartementet mener at denne setningen gir regelrådet et mer omfattende mandat enn det vi anser ønskelig."

Forbrukerombudet er negativ for det nye regelrådet ikke tar hensyn til forbrukerne, og ønsker seg et råd som har større mandat til også vurdere regler og lovers konsekvenser for denne gruppen.

Støtte fra arbeidsgivere

Blant de som støtter tiltaket er NHO, Virke og Spekter. LO er negativ. Virke mener også at forslaget må forsterkes: "Regelrådet må få mandat, og myndighet til granske forlag til endringer i skatte- og avgiftsreglene, for å kunne peke på eventuelle mangler i konsekvensutredningene. Knapt noen lov, og regelendringer har større virkning på næringslivets regulatoriske byrder, skjemavelde og rammevilkår generelt, enn skatte- og avgiftsendringer."

 Virke mener at det nye regelrådet må få mulighet til å uttale seg om nye lover og regler før tiltakene sendes ut på vanlige høringsrunder. "For at høringsinstansene Skal kunne basere seg på at saken er godt nok utredet, burde den ideelt sett først sendes på Alminnelig høring når regelrådets uttalelse foreligger."

 Mange av de som støtter forslaget går inn for å gjøre ordningen permanent fra første dag, dette gjelder blant annet NHO og Rederiforbundet som skriver "Vi vil advare mot å opprette Regelrådet som en midlertidig prøveordning. Autoriteten til ordningen vil bli svakere når det er en prøveordning og ikke en permanent ordning. Det vil også bli vanskelig å rekruttere gode fagpersoner til sekretariatet."