Frontlinje byråkrat papirarbeid

Under bestemte forutsetninger kan frontlinje-byråkrater i større grad bryte regler for å hjelpe brukere av offetlige tjenester, mener forskere. Foto: Adobe Stock.

Når regelbrudd blir fornuftig

Regler blir ofte sett på som grunnmuren i byråkratiet. Men regler kan også føre til store byrder på både innbyggerne (også kalt brukerne) og medarbeiderne som skal håndheve reglene.

10.01.2024 – sist oppdatert 10.01.2024

Frontlinje- byråkrater (sosionomer, sykepleiere, politifolk, lærere) er gjerne de første til å innse hvor skadelige regler kan være for brukerne og andre aktører. Disse byråkratene vil derfor forsøke å dempe skadevirkningen, og en av måtene de kan gjøre dette på, er ved å omgå reglene eller bryte dem.

Øke velferden

Når slike brudd på reglene blir gjort for å forbedre offentlige tjenester, snakker forskerne om prosocial rule-breaking (PSRB). Dette begrepet omfatter brudd på organisasjonens prosedyrer og policy, men ikke brydd på lovverket. Hovedmotivasjonen for bruddene er gjerne å øke velferden for bestemte brukere, f.eks. ved å ettergi lån, gi støtte til brukere som vanligvis ikke ville hatt rett på dette.

Det er selvfølgelig flere belastninger som følger med slike regelbrudd: det kan bli oppfattet som avvikende oppførsel og få negative konsekvenser på evalueringer. og selvfølgelig også føre til sanksjoner

Oppmuntre til regelbrudd

En ny studie fra nederlandske forskere har sett på hvordan ledere kan oppmuntre til slik oppførsel. Forskergruppen ved Leiden Universitetet i Haag, tar altså et helt omvendt utgangspunkt enn det som er vanlig, hvor regelbrudd blir sett på som et onde som for enhver pris må unngås.

Ledere kan oppmuntre til regelbrudd og de kan beskytte medarbeidere som bryter regler. Ifølge de nederlandske forskerne kan begge disse lederstrategiene skape et klima i organisasjonen som kan legge til rette for eksperimentering og endringer av de vanlige måtene å arbeide på.

I tillegg til lederstilen kan også den psykologiske sikkerheten til medarbeiderne være avgjørende. Denne sikkerheten kan defineres som "å føle seg komfortabel med å dele bekymringer og feil uten frykt for ydmykelse eller straff.»

Forskerne ville undersøke hvilken effekt en slik støttende lederstil og psykologisk sikkerheten hadde på PSRB.

Hjelp til brukere og kolleger

Forskernes utgangspunkt er altså at frontlinje byråkrater ofte står overfor situasjoner hvor reglene ikke passer til hvordan de vil levere offentlige tjenester. For eksempel vil sosionomer ofte oppleve at det såkalte fire-øyne prinsippet om at to medarbeidere skal godkjenne spesielle avgjørelser forsinke prosessene. Når de derfor ser bort fra dette prinsippet bidrar de til å øke organisasjonens effektivitet, mener de.

En annen sitasjon de ofte står i er nødvendigheten av å bryte regler for å hjelpe kolleger, for eksempel ved å dele informasjon, selv om det er et brudd på personvern-regler. En tredje situasjon gjelder f.eks. tilfeller hvor en ungdom skal ut av barnevernet og ville havnet på gaten som uteligger, hvis ikke en medarbeider hadde fått hen forbi ventelistene og inn i en kommunale leilighet.

Slike regel-brudd kan føre til bedre offentlige tjenester fordi reglene ikke er i stand til å fange opp kompleksiteten i dagliglivet til brukerne eller medarbeiderne..

Klima eller konformitet

Det er flere forhold som kan påvirke hvorvidt prososiale regelbrudd skjer i en organisasjon. Det kan være organisasjonens normer og etiske klima, det kan være graden av skriftlige versus uskrevne regler. Og det kan være individuelle faktorer som f.eks. tendens til konformitet eller tendensen til risiko-taking.

Det kan også henge sammen med erfaring, for noen studier har funnet at prososiale regelbrudd øker med ansiennitet i organisasjonen. Dette kan forklares med medarbeidernes økte selvsikkerhet og ferdigheter. Andre undersøkelser har også funnet at PSRB kan henge sammen med en annen forkortelse som er mye brukt om offentlig ansatte PSM (Public Service Motivation). PSM er verdisett som setter blant annet det å tjene samfunnet høyere enn å få bedre betalt.

Øker med alder

Forskerne studerte ungdomsteam i Nederland som spesifikt hadde som oppgave å arbeide på tvers av organisasjonsgrenser for å finne løsninger for ungdommer ut ifra deres individuelle behov. Forut for undersøkelsen hadde de tre hypoteser om hva som kan støtte slik oppførsel: lederes oppmuntring, psykologisk sikkerhet, og en kombinasjon av de to første.

De gjennomførte spørreundersøkelser av nærmere 1500 medarbeidere og ledere i fem nederlandske kommuner. Gjennom disse undersøkelsene tester forskerne sine tre hypoteser.

Men de finner støtte i dataene for bare for den siste hypotesen, noe som betyr at det bare er en kombinasjon av lederstøtte og psykologisk sikkerhet som kan bidra til slik aktivitet. Det gir ikke noen effekt at lederne støtter slik støtte, men det gir noen effekt at lederne støtter PSRB i organisasjoner hvor medarbeiderne er psykologisk trygge.

De finner også støtte for at PSRB øker med årene. Eldre medarbeidere driver mer med dette enn yngre medarbeidere.

Kilde:  Bernard Bernards et.al: Rebel with a cause:The effects of leadership encouragement and psychological safety on professionals' prosocial rulebreaking behavior. Public Administration, desember 2023. DOI: 10.1111/padm.12976