Torgeir Strøm presentasjon departementsstrategi beskjært

Ny sjef midt i regjeringsapparatet

Med sin nye sjef har Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) fått en forkjemper for fornying og samordning av arbeidet i departementene.

21.08.2023 – sist oppdatert 21.08.2023

Torgeir Strøm blir ny direktør for DSS, som har ansvaret både for sikkerheten i regjeringskontorene og for den sentrale infrastrukturen i departementene, herunder IKT, personalforvaltning og kommunikasjon. 

Organisasjonen vil bli spesielt sentral i årene framover i forbindelse med ferdigstillelse av nytt regjeringskvartal. Men også organisasjonsmessige prosesser som utvikling av departementsakademiet, ny felles IKT struktur og samordning av departementenes arbeidsprosesser vil være sentrale framover. 

Strøm har en god bakgrunn for å lede slike prosesser, som leder for arbeidsgruppen som utviklet Strategi for departementsfelleskapet i 2020. Denne strategien la et ambisiøst løp for hvordan departementene skulle samordne sitt arbeid bedre, skape fornyelse i staben og håndtere de gjenstridige problemene som samfunnet har store problemer med å løse.

Nettverk og konsern 

I et intervju med Stat & Styring i 2020 i forbindelse med framleggelse av strategien sa Strøm dette på et av de sentrale spørsmålene i planene: 

Stat & Styring: Dere foreslår det dere kaller et nettverksdepartement og et konserndepartement som de to «idealtypene» dere helst vil utvikle departementene i retning av. Hva betyr dette for medarbeidere og ledere i departementene, og deres arbeidsmåter?

Strøm: – Etter arbeidsgruppens vurdering betyr dette at medarbeidere og ledere i departementene må søke en så helhetlig tilnærming i politikkutformingen som mulig. Det kan de gjøre gjennom å oppsøke ulike kompetansemiljøer, både i eget og andre departementer eller ytre etater. Målet er å legge fram så balanserte forslag til planer og tiltak som mulig innenfor et saksområde som omfatter flere departementer. I politikkgjennomføringen innebærer det at man gir så klare og entydig signaler som mulig, selv om iverksettingen av ulike tiltak omfatter flere direktorater eller instanser som må samarbeide for å oppnå ønsket politisk effekt.

Arbeidsgruppa mener at i politikkutformingsfasen bør departementene i større grad benytte «nettverk» som arbeidsform og i gjennomføringen operere mer som et «konsern». Med dette siste mener vi en så enhetlig og samlet stemme utad som mulig.

Departementsakademi og felles IT

Blant de konkrete forslagene fra strategien som er i ferd med å realiserers er oppstart av departementsakademiet som er et masterprogram ved Universitetet i Bergen og Norges Handelshøyskole for ansatte i departementene. Også et utvidet introduksjonsprogram for nyansatte er under oppstart, og samling av departementenes IKT-enheter.

Strøm kommer fra en stilling som ekspedisjonssjef i Klima- og miljødepartementet. Han er utdannet siviløkonom, i tillegg til stabsoffiserutdanning ved Luftforsvarets stabsskole. Tidligere har Strøm hatt en rekke ulike roller ved Sjukehuset Innlandet, blant annet som direktør for virksomhetsstyring og økonomi.