Sissel Kristin Hoel Wide

Nytt oppdrag: offentlig innovasjon

Difi skal bli et kompetansemiljø for offentlig innovasjon. Det nye oppdraget inngår i direktoratets ordinære oppgaveportefølje, og i første omgang skal det satses på innovasjon i kommunene.|Difi skal bli et kompetansemiljø for offentlig innovasjon. Det nye oppdraget inngår i direktoratets ordinære oppgaveportefølje, og i første omgang skal det satses på innovasjon i kommunene.

11.08.2014

I forbindelse med satsingen har Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) arrangert en serie med workshops for kommunene. I dette arbeidet er det fokusert på de miljøene hvor innovasjon allerede står sentralt, sier prosjektleder Sissel Kristin Hoel: - Innovasjonsbehov oppstår på ulike plasser i ulike virksomheter. Noen steder kommer initiativene fra administrativ eller politisk ledelse, andre steder i fra faggrupper eller enkeltpersoner. Vi har i første omgang konsentrert innsatsen mot de gruppene som allerede er i gang med innovasjon i en eller annen form, eller som ønsker å komme i gang med innovasjon i sin virksomhet. Hoel sier at Difi ikke har ressurser til å produsere nye verktøy, men tar mål av seg til å samle det som allerede finnes, formidle det på fornuftig vis og være et naturlig sted å søke for informasjon, verktøy og materiell om innovasjon. Systemdesign I workshopene som er arrangert har Difi, i samarbeid med konsulent- og designselskapet Halogen, tatt i bruk metodene fra systemdesign for å kunne tilby en løsning som er tilpasset kommunenes behov. - Vi er opptatt av å ha en bred tilnærming til innovasjon og ikke låse oss til enkeltmetoder, sier Hoel. - Likevel har vi valgt å bruke systemdesign akkurat i den fasen vi er nå. Det henger sammen med at designmetodikken egner seg godt til å avdekke behov og få en god oversikt over komplekse problemstillinger. Difi jobber også med BLT-metodikk (Behov-Løsning-Test-metodikk) innen innovasjon, og har et samarbeid med selskapet Innoco om et internt kompetanseutviklingsprogram for innovasjon i Difi. - Vi ser også både på tilnærmingsmåter som er lederstyrte, medarbeiderstyrte, og som IKT-virksomhet vil også tematikken teknologidrevet innovasjon spille en rolle. Nettverksbygger Difis rolle som kompetansemiljø vil blant annet bygge på ideer fra Center for Offentlig Innovation i Danmark som har vært en inspirasjonskilde. Også direktoratets tidligere erfaringer som nettverksbygger for innovasjon i offentlig sektor vil være sentrale. Difi tok våren 2013 initiativ, sammen med Skatteetaten og NAV, til et tverrsektorielt nettverk for innovasjon i offentlig sektor. Siden da er nettverket utvidet til også å omfatte kommunesektoren med KS, og teller i dag 10 virksomheter. - Difi har ikke anledning til å tre inn i enkeltvirksomheter for å gi råd eller tilrettelegge for endring. Som i vårt øvrige arbeid vil vi også når det gjelder innovasjon samle og formidle kunnskap, etablere møteplasser, og gi generell veiledning. Dersom det skal være aktuelt å gå inn med ressurser i en enkeltvirksomhet vil det være med et formål om å tilegne oss kunnskap som kan være nyttig også for andre, sier Hoel