Digitalisering, kutting og flytting

Digitalisering, forenkling og bedre innkjøp er viktigst i de politiske partienes programmer for offentlige forvaltning. Men det er også sterk støtte for strengere regulering av antall ansatte og flytting av etater og stillinger til distriktene. |Digitalisering, forenkling og bedre innkjøp er viktigst i de politiske partienes programmer for offentlige forvaltning. Men det er også sterk støtte for strengere regulering av antall ansatte og flytting av etater og stillinger til distriktene.

08.02.2017

Partienes programmer for neste periode viser at regjeringspartiene Høyre og FrP vil forsterke sitt krav på saks-eierskap til forenkling og modernisering av offentlig sektor. Arbeiderpartiet og SV vil først og fremst digitalisere, men er ellers tilbakeholdne i sine ambisjoner i forvaltningspolitikken. Senterpartiet vil som ventet skjære kraftig i statlig byråkrati, bortsett fra i distriktene. Etter at Arbeiderpartiet la fram sitt forslag til partiprogram denne uken, har vi nå fått alle partienes forslag til nye programmer for neste Stortingsperiode. Programmene er i ulike faser av ferdigstillelse, men vurdert utifra antall ganger sakene er nevnt, ser hovedtrekkene i partienes forvaltningspolitikk å bli slik: Anti-byråkratisk De mest prioriterte sakene er mer digitalisering, mer forenkling, bedre offentlige innkjøp, større bruk av frivillige organisasjoner og større åpenhet. Digitalisering er den suverent sterkest prioriterte av alle saker, mens de fire neste temaene ligger relativt jevnt. Senterpartiet er nå det partiet som snakker mest om å begrense byråkratiet, og dette temaet blir sannsynligvis en sentral sak for partiet i valgkampen. Partiet vil gå hardt til verkst mot flere offentlige etater, og blant annet nedlegge Politidirektoratet og Barne-,ungdoms- og famliedirektoratet. De vil også begrense virksomheten til Direktoratet for forvaltning og IKT, samt Departementenes Servicesenter, som partiet mener i visse sammenhenger bidrar til mer byråkratisering. Felles portal Senterpartiet er også det eneste av partiene som ikke nevner digitalisering som et viktig mål for politikken i offentlig sektor. Alle de andre partiene prioriterer dette sterkt, og det er helt ukontroversielt at digitalisering av det meste av offentlig sektor skal skje fort og være omfattende. Her går Fremskrittspartiet langt med å foreslå en felles portal for alle offentlige tjenester, mens både SV og Arbeiderpartiet er opptatt av å bruke stordata i utviklingen av offentlige tjenester. Høyre har de langt fleste forslagene til forvaltningspolitikk, deriblant en rekke forslag til hvordan digitaliseringen skal foregå. Og det første punktet er å stille sterkere krav til bevisstgjøring omkring hvordan gevinstene av digitalisering skal tas ut, "slik at det kommer tydelig frem hvordan man skal spare penger når løsningen tas i bruk." Færre ansatte Høyre støtter også forslaget om å flytte statlige arbeidsplasser ut i distriktene, og å innføre strengere reguleringer på antall ansatte i staten. Her vil partiet at nye oppgaver "fortrinnsvis" skal løses med eksisterende bemanning. Venstre vil ha et system hvor en ansatt skal ut hvis en nyansatt skal inn. Senterpartiet vil ha en stillingsstopp i staten. Arbeiderpartiet har relativt få forslag til politikk for offentlig sektor, det samme har SV. Hovedfokuset for disse to partiene ligger på en omfattende digitalisering som vil sørge for kraftige forenklinger. Arbeiderpartiet går blant annet svært detaljert til verks når de vil ha et "hovedprinsipp om åpne applikasjonsgrensesnitt (APIer) for både funksjonalitet og data i forbindelse med digitalisering av offentlige tjenester." Partiet er også opptatt av at medarbeiderne skal få større innflytelse og at mer involvering av dem vil bidra til en bedre utvikling av offentlig sektor. Nyskaping Blant de mer eksperimentelle forslagene er at SV vil opprette et laboratorium for uttesting av ny teknologi i offentlige tjenester etter modell av Storbritannia, mens Miljøpaprtiet de grønne vil opprette en "dultepatrulje" som er inspirert av nudge-tiltak i USA og Storbritannia. Den norske dultepatruljen skal stimulere til miljøvennlige tiltak, og er nok også inspirert av Gunhild Stordalens GreenNudge-organisasjon.