Samantha Tahir Hafting bredde

Planlegger for store endringer innen anskaffelser

Samantha Tahir-Hafting mener noe av det viktigste hun har gjort som sekretariatsleder for et lovutvalg, er å lese mandatet grundig. Når det butter imot, går hun alltid tilbake til mandatet.

Laila Borge – 10.01.2024 – sist oppdatert 10.01.2024

Som sekretariatsleder for anskaffelsesutvalget bidrar Samantha Tahir-Hafting til planlegging av nytt lovverk for offentlige anskaffelser. Utvalget leverte sin rapport til Næringsministeren i november i fjor.

– Nå har regjeringen og statsråden store ambisjoner for anskaffelsesområdet, og vi merker at det er interesse for å gjøre grep. Utvalgsarbeidet er et tydelig tegn på det, sier Tahir-Hafting.

Som sekretariatsleder opplever hun å ha innflytelse: – Det er utvalget som drøfter problemstillinger og tar stilling til hva som skal stå i den endelige rapporten. Samtidig har jeg som sekretariatsleder satt mitt preg på arbeidet ved å tilrettelegge for den jobben utvalget skal gjøre. For eksempel ved å tolke mandatet, utarbeide bakgrunnsmateriale og diskusjonstema. Utvalget har også lagt til rette for at sekretariatet får komme med faglige innspill ut fra vår kompetanse, sier hun.

Morsomt og krevende

Å lede sekretariatet for et lovutvalg beskriver hun som utrolig spennende, interessant, utfordrende og krevende.

– Alt i veldig positiv forstand, legger hun til.

Tahir-Hafting har tidligere ledet sekretariatet for et ekspertutvalg, det såkalte Bearbeidingsutvalget som så på mulighetene for økt bearbeiding og grønn verdiskaping i sjømatindustrien. Da var rammene friere. Hun er likevel mer spent på resultatet av arbeidet denne gangen.

– Statsråden har vært veldig tydelig på at arbeidet skal tas videre i en lovprosess. Utvalgets forslag er en ganske omfattende lovendring. Det vil bli store endringer på området, sier hun.

– Jeg pleier å si at det er det desidert morsomste og interessante jeg har gjort så langt i arbeidslivet. Men det har også vært krevende. Det har vært mye jobbing det siste året, sier hun.

Utvalget leverte sin første delutredning i november. Denne er nå på høring, samtidig som utvalget jobber med neste delutredning.

– Formelt har jeg hatt juleferie. Men vi er i gang med å skrive på neste NOU som vi skal levere i mai, så jeg har ikke kunnet logge helt av, sier hun.

Ser til mandatet

Noen ganger kan hun ha behov for å ta en pause fra hele NOU-en. Da tar hun seg kanskje en løpetur og lufter hodet, før hun setter seg ned igjen med god musikk på øret. Da har hun alltid endt opp med å se tilbake på mandatet for å finne veien videre. En av hennes viktigste erfaringer er at det er nyttig å bruke mye tid på å lese mandatet.

– Det er et veikart som er der gjennom hele arbeidet. For oss som har et omfattende mandat, har det også vært viktig med en tydelig tidsplan for når de ulike utkastene til tekst skal være ferdige. I et sånt arbeid går det ikke an å lande alt til sist, det må være progresjon gjennom hele arbeidet.

Hun har også utvekslet erfaringer med andre sekretariatsledere, både i eget og andre departementer.

– Vi har en formell veileder for sekretariater, men den gir ikke svar på alt, sier hun.

Fant effektiv arbeidsform

I første delutredning var bærekraft et viktig tema, noe som gjorde at det var behov for bred kompetanse i sekretariatet. Derfor hadde sekretariatet medlemmer fra flere departementer og underliggende etater. Tahir-Hafting synes de fant en god, hybrid måte å jobbe sammen på, med veksling mellom fysiske og digitale møter.

– Det er veldig effektivt å kunne ta raske, faglige diskusjoner digitalt, sier hun.

Hun synes de klarte å jobbe effektivt selv om de var mange.

– Alle ønsker å jobbe mest mulig effektivt. Vi løste det ved at vi sorterte oss inn i grupper knyttet til ulike problemstillinger, sier hun.

I andre delutredning er håndheving av regelverket det største temaet, og sekretariatet er mindre.

Tahir-Hafting poengterer at både utvalget og sekretariatet er sammensatt av kompetente og hyggelige mennesker som har engasjement og interesse for arbeidet.

– Det er en viktig grunn til at dette har vært gøy å jobbe med, sier hun.

Spent på den videre prosessen

Samtidig som hun er godt inne i arbeidet med andre delutredning, synes Tahir-Hafting det er spennende å høre reaksjonene på den første.

– Jeg har så langt ikke hatt noe stort behov for å delta i samfunnsdebatten selv, men synes det er utrolig spennende å høre hva andre mener. Som fagperson skal jeg etter hvert gjøre egne vurderinger av rapporten og høringsinnspillene når departementet skal jobbe med en eventuell lovproposisjon, sier hun.

Hun gleder seg allerede til de neste stegene i arbeidet med anskaffelsesregelverket, som hun regner med blir en spennende prosess.