Prioriterer ikke tidstyver

Å fjerne tidstyver i justissektoren vil ikke bli noen enkel jobb. Justisdepartementet har fått inn 131 rapporter om tidstyver fra sine underliggende virksomheter. Arbeidet med å fjerne dem er ikke prioritert. |Å fjerne tidstyver i justissektoren vil ikke bli noen enkel jobb. Justisdepartementet har fått inn 131 rapporter om tidstyver fra sine underliggende virksomheter. Arbeidet med å fjerne dem er ikke prioritert.

03.02.2015

Justis- og beredskapsdepartementets rapport om tidstyver i justissektoren inneholder flere formuleringer som tyder på at det ikke vil gå fort med arbeidet for å fjerne tidstyver i staten. Arbeidet med disse vil inngå i det ordinære arbeidet departementet for tiden driver med virksomhetsplanlegging, og alle forslag om tiltak vurderes på "vanlig måte". Tidstyvprosjekter vil åpenbart ikke prioriteres i den sammenhet: «I denne prosessen vil man på vanlig måte vurdere ulike forslag til strategiske utviklingstiltak og ta stilling til hvilke som skal utredes fram tilbeslutninger. Prioriteringen kan derfor ikke være mer forpliktende enn at forslagene må sees i sammenheng med prioriteringen av øvrige tiltak innenfor rammen.» Videre skriver departementet i sitt brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som driver tidstyvprosjektet at «JD legger til grunn at det dermed ikke vil komme oppdrag som følge av Innrapporteringen som ikke følger den ordinære planprosessen uten at dette er avklart med departementet.» Les også:Den største tidstyven
Fåtall følges opp nå
Også i vurderingen av de enkelte tidstyvene som er innrapportert kommer det fram at det er få tidstyver som raskt vil bli tatt tak i. Vurderingene fra departementet viser at 9 av 131 forslag vil «følges opp» enten i styringsdialogen eller på annen måte.  De aller fleste tidstyvene vil departementet "vurdere nærmere" eller vurdere om "nærmere utredning" skal gjøres. For 11 av tidstyvene henvises det til at andre departement er ansvarlig instans. Tidstyver som kan regne med å få en raskere behandling er de som det allerede er igangsatt arbeid med i forbindelse med andre prosesser. Dette gjelder 8 av de problemene som var innrapportert fra departementets underliggende virksomheter. Et av disse er forslaget om at avgjørelse om utvisning av asylsøkere som er involvert i straffesak skal avgjøres av den samme domstolen, samtidig med straffesaken. Et av forslagene som skal vurderes videre er at underrettelse om utvisning av utlendinger som soner fengselsstraff skal gå direkte fra Utlendingsdirektoratet eller Utlendingsnemda til kriminalomsorgen, uten å gå via politiet. Departementet sier at dette forslaget har vært vurder tidligere, og at det vil kreve investeringer i IKT systemene, men at det vil bli vurdert i den ordinære budsjettprosessen. Av tidstyver som vil kreve grundig utredning etter departementets mening er forslaget fra Politidirektoratet om at alle asylsøkere som har fått avslag på søknaden i første instans bør bo på asylmottak. Samme vurdering gjøres når det gjelder direktoratets forslag om mer effektiv registrering av asylsøkeres tilstedeværelse på asylmottak for å lette politiets arbeid med å finne asylsøkere som skal utvises.
Kritisk og forsinket
Justisdepartementets er for øvrig sterkt kritisk til den løsningen som er utarbeidet for innrapportering av tidstyver. Denne web-løsningen, som er utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og IKT, «gjør det utfordrende å behandle innspillene på en samlet måte og presentere dem utenfor løsningen.» Dette skyldes blant annet at det er frivillig å rapportere inn tidstyver gjennom den digitale løsningen som Difi har etablert for dette, og at forslagene derfor er kommet inn i flere andre formater. Dette "utfordrende" systemet forklarer muligens hvorfor departementet er 2 måneder forsinket med å rapportere inn tidstyver.