Hadja Tadjik overtar som statsrad

Regjering, avdeling, endring

Den nye regjeringen har beholdt de fleste av statsrådstitlene og departementsnavnene, men noen endringer har skjedd og flere vil nok komme.

21.10.2021

Den nye regjeringen har foreløpig vært forsiktig med omrokering av ansvarsområder mellom departementene. Men en stor endring har skjedd ved Integreringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet blir flyttet fra Kunnskapsdepartementet til Arbeids- og sosialdepartementet.  Dermed får Hadja Tadjik ansvar for  behandlingen av statsborgersaker etter statsborgerloven i Utlendingsdirektoratet, og ansvaret for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Skal vi dømme etter omorganiseringsaktiviteten til Solberg-regjeringen blir det mange flere endringer de kommende årene. 30 prosent endring En ny avdeling for fiskerikrminalitet i Nærings- og fiskeridepartementet var en av 3 flunkende nye avdelinger som ble opprettet  i departementene i løpet av Solberg-regjeringens periode. Dette er nettotall; differansen mellom de som ble nedlagt og de som ble opprettet.  Men det skjedde hele 36 endringer på navn eller ansvarsområder; det er endringer i over 30 prosent av avdelingene. Så her har det vært mye aktivitet omkring interne rokeringer og territorier. Med dette tempoet, kan de ansatte i departementene kanskje se for seg stadig nye omdreininger i omorganiseringsarbeidet. Mye tyder jo på at organisasjoner egentlig er endring, som en ny bok beskriver. Ifølge Forvaltningsdatabasen til Norsk senter for forskningsdata har det skjedd størst forandring i Kunnskapsdepartementet hvor alle avdelingene er endret. Kulturdepartementet har forandret alle avdelingene bortsett fra Administrasjonsavdelingen.  Også i Forsvarsdepartementet  har det skjedd store forandringer. Blant annet er juridisk avdeling fjernet.  De har også puttet noen viktige nye ord inn i tidligere avdelinger:
  • Integritet i Avdeling for personellpolitikk, kompetanse, integritet og felles juridiske tjenester (FD V)
  • Intern sikkerhet i Avdeling for utvikling, administrasjon og intern sikkerhet
  • Operasjoner i Avdeling for sikkerhetspolitikk og operasjoner FD II
Eierskapet som forsvant Minst forandring i Olje- og energidepartementet hvor ingen avdelinger har endret navn, men de har mistet flere betydelige ansvarsområder i og med at eierskapsutøvelsen i statens energiselskaper Equinor, Petoro og SDØE ble flyttet til Næringsdepartementet. To  andre viktige avdelinger som skiftet departement: Planavdelingen gikk fra Klima- og miljødepartementet til Kommunal og moderniseringsdepartementet. Likestillingavdelingen gikk fra Barne- og familie til Kulturdepartementet. Begge disse flyttingene var omstridte, og det er vel fremdeles usikkert om endringen blir varig. Justisdepartementet har fått en egen avdeling for kriminalitetsforebygging mens kriminalomsorgsavdelingen er fjernet. Det reflekterer etableringen av Kriminalomsorgsdirektoratet da Kriminialomsorgens sentrale forvaltning ble tatt ut av departementet i 2013. Denne sterke og tradisjonelle tendensen til å skille ut faglige oppgaver til direktoratene slo også inn da avdelingen for Ehelse i HOD ble til Direktoratet for E-helse. Fremme Norge eller næring? Noen andre talende endringer er at avdelingen i Utenriksdepartementet  som i tillegg til kultur og protokoll også hadde norgesfremme som formål. Dette er nå blitt til næringsfremme, pluss de to andre funksjonene. Det høres helt rimelig ut å ta vekk norgesfremme fra denne avdelingen. Det er vel hele departementets ansvar? Forbrukeravdelingen i Barne og familiedepartementet  er blitt til Forbruker-, tros- og livssynsavdelingen, men det spørs vel om dette navnet overlever regjeringsskiftet, selv om den nye statsråden har sagt at hun har sine verdier fra familiens bedehusmiljø. Finansdepartementet har fått en egen Etatsstyringsavdeling som markerer at de har mer fokus på DFØ som er en av statens sentrale forvaltningsutviklings-miljøer. Regjeringsapparatets kanskje morsomste mann er leder for den avdelingen, stå etatsstyring kan nok være underholdende, tross alt. Helse og omsorgsdepartementet har fått to nye Omsorgstjenesteavdelingen, Primærhelsetjenesteavdelingen, som var en følge av at regjeringen Solberg i en periode hadde to statsråder i dette departementet, da Sylvi Listhaug i en periode var eldreminister. Kommunetjenesteavdelingen ble til de to nye avdelingene. Hva som skjer nå som det bare er en statsråd igjen i dette departementet er uvisst. Mye tyder på at det er vanskeligere å bli kvitt en avdeling med tilhørende ekspedisjonssjef, enn å etablere en.