Embetsmannsutvalget overlevering

Sitter toppsjefene for lenge?

Embetsmannsutvalget har kartlagt hvor lenge departementsråder og ekspedisjonssjefer sitter i stillingene sine. Utvalget antyder sterkt at disse sitter i stillingene sine for lenge.

21.08.2023 – sist oppdatert 21.08.2023

Embetsmannsutvalget har vurdert framtiden til embetsordningen, og de la fram sin rapport 19. juni. Utvalgsleder Terese Smith Ulseth la i presentasjonen av utvalgets rapport stor vekt på verdien av faglig uavhengighet som embetsordningen skal beskytte.

- Uavhengige faglege råd til politikarar er viktig for å vareta demokratiet, og uavhengige dommarar er avgjerande for rettsstaten. Dette er aktuelle tema i mange land, og er også viktig i Noreg. Fordi ei grunnlovfesta embetsordning bidrar til sjølvstende, ønskjer utvalet å føre ordninga vidare. Samtidig meiner utvalet at det er færre som treng dette ekstra vernet enn dei som er omfatta i dag. Vi foreslår derfor ei mindre og betre embetsordning.

Nyttig med fornying

Utvalgets hovedkonklusjon er derfor at embetsordningen bør videreføres, men at den skal gjelde for færre personer og med endringer i åremålet. Det er bare toppsjefene i departementene som sitter nærmest politikere, høyere offiserer, påtalemyndighetene og dommere som skal kunne få tittelen embetsholder hvis utvalget får det som de vil.

Og i forbindelse med diskusjonene omkring åremål, som utvalget mener bør være 10 år uten mulighet for forlengelse, diskuterer utvalget lengden på ansettelsen for departementsråder og ekspedisjonssjefer. Disse kan i dag sitte til de går av med pensjon, og er ikke omfattet av åremålsregelen.

I rapporten antyder utvalget at både departementsråder og ekspedisjonssjefer sitter for lenge, og at det kan være "nyttig" med en fornyet gjennomgang av en åremålsordning for disse topplederne i staten. I dag sitter disse topplederne til de velger å gå av, eller de møter aldersgrensen:

"Embetsmannsutvalget mener tiden er inne for å gjennomføre fornyet og samlet vurdering av bruken av åremål for embetene i statsforvaltningen og særlig i departementene. Tallene som viser hvor lenge departementsrådene og ekspedisjonssjefene i tre departementer har stått og maksimalt kan stå i embetet, viser at et slikt arbeid kan være nyttig.»

18 år i gjennomsnitt

Ordbruken til utvalget er forsiktig, men av sammenhengen går det fram at utvalget mener at både departementsråder og ekspedisjonssjefer blir for lenge i jobbene. Og sammenhengen er de tallene som utvalget viser til i den forbindelse:

"For å kunne vurdere både behovet for og lengden på åremålet har Embetsmannsutvalget sett på når departementsrådene ble utnevnt, hvor gamle de er, hvor lenge de har sittet, og hvor lenge de maksimalt kan stå i embetene før de må avskjediges på grunn av aldergrensen. Dataene er fra oktober i 2022 og viste at det i gjennomsnitt var 6,2 år siden de ble utnevnt i embetet. Tre av dem hadde stått i embetet i mer enn 10 år, det vil si i henholdsvis 11, 15 og 17 år. Dersom alle blir stående i embetet frem til aldergrensen, vil de i gjennomsnitt ha stått i embetet i overkant av 18 år. Det betyr også at flere kan stå i embetet i mer enn 20 år. Det finnes også et eksempel på en departementsråd som ledet et departement i vel 24 år. "

Fornying vs. kontinuitet

Dataene som utvalget har samlet inn viser at ekspedisjonssjefer har sittet i gjennomsnitt 7,3 år siden de ble utnevnt, og at de kan stå i embetet over 22 år dersom de ikke slutter før aldersgrensen.

I vurderingene av hvorvidt åremål skal innføres for disse topplederne mener utvalget at følgende faktorer må vurderes:

  • embetets egenart og behov for uavhengighet.
  • hensynet til fornyelse vurderes mot behovet for kontinuitet,
  • de ansattes interesser
  • hvordan åremål påvirker søkergrunnlaget til embetene.

Et utvalg som så forsiktig antyder at slik gjennomgang skal skje, må sannsynligvis ha fanget opp signaler om at sterke krefter i departementene ønsker en slik gjennomgang, slik at utvalget selv ikke trenger å komme med noen tydeligere anbefaling. Eller tvert imot har utvalget fanget opp så sterk motstand mot dette, at disse forsiktige formuleringene er resultatet av et kompromiss.

Blant utvalgets medlemmer satt det to tidligere departementsråder, hvorav den ene satt i 12 år, mens den andre satt i 8 år. Begge deler er jo rundt det som utvalget forslår skal være grensen for åremål, nemlig 10 år.