K Ontor I Pappeske

Sjekk motivasjonen!

Arbeidsgivere i offentlig sektor må sjekke motivasjonen til folk de ansetter bedre. Positive holdninger og verdier forbundet med å hjelpe andre og tjene samfunnet er avgjørende for en god innsats.|Arbeidsgivere i offentlig sektor må sjekke motivasjonen til folk de ansetter bedre. Positive holdninger og verdier forbundet med å hjelpe andre og tjene samfunnet er avgjørende for en god innsats.

06.01.2016

I en helt fersk forskningsartikkel i det prestisjetunge tidsskriftet Public Administration Review presenterer tre amerikanske, tyske og sveitsiske forskere sin omfattende analyse av all forskning de siste 25 årene innenfor feltet Public Service Motivation (PSM). Deres analyse omfatter 323 tidligere studier på dette feltet. Syv av disse studiene har foregått i Norge. Public Service Motivation er et sett med holdninger som tidligere forskning har vist er viktige verdier blant ansatte i offentlig sektor og at disse skiller seg fra holdninger i privat sektor. Dette er holdninger som er knyttet til at materiell belønning er mindre viktig enn innholdet i arbeidet, og at det er viktig å tjene samfunnet og å kunne hjelpe andre mennesker.
Egen og felles interesse
Dette forskningsfeltet har vokst til å bli ett av de mest sentrale innenfor offentlig administrasjon -forskning i løpet av de siste 25 årene, og forfatterne mener at det er et av de få forskningsfeltene som både har sterk relevans for forskere og for praktikere. " Å motivere offentlig ansatte til å hjelpe andre og å sikre offentlige interesser er vitalt for å skape et sterkt og medfølende samfunn." Dette betyr ikke at offentlig ansatte ikke har andre og mindre edle motiver. Tvert imot er det et av de sterkeste funnene i denne meta-undersøkelsen at offentlig ansatte selvfølgelig har tydelige egeninteresser, og at det er i møtet mellom disse egeninteressene og det offentliges interesser at motivasjonen blir sterkest. Mange av forskernes funn er først og fremst interessante for teori- og metodeutvikling innenfor faget, men forskerne har også en rekke viktige anbefalinger for hvordan offentlige etater kan få det beste ut av sine ansatte.
Deltakelse og belønning
Den tydeligste anbefalingen er at organisasjoner bør vurdere søkeres Public Service Motivation ved ansettelse, og at dette kan inngå som et rutinemessig kriterium i rekrutteringsarbeidet. Den nest tydeligste anbefalingen er at ledelsen bør bruke metoder som øker PSM nivåene hos de ansatte. I den sammenhenheng er det fire anbefalinger som blir trukket fram: - la ansatte delta i viktige beslutning - tilpass organisasjonelle strukturer og praksis i den hensikt å styrke PSM og redusere korrupsjon - slappe av på rigide byråkratiske strukturer Den tredje tydelige anbefalingene fra alle disse årene med forskning er å bruke tradisjonelle eller alternative belønningssystemer istedenfor prestasjons-lønn. Gode belønningssystemer i den forbindelse er helsegoder og insentiver som forener ansattes forutsetninger med organisasjonelle målsettinger, i tillegg til å skape forståelse hos ansatte om at de gjør noe nyttig for samfunnet. Forskerne innser selv at flere av disse målsettingene ikke er praktisk anvendbare fordi det blant annet er vanskelig å måle PSM verdier i forbindelse med en ansettelsesprosess, og like vanskelig å gjøre det i forbindelse med jobbprestasjoner. Referanse: Adrian Ritz et. al.: Public Service Motivation: A Systematic Literature Review and Outlook. Public Administration Review, 4. januar 2016