Vabo Sanner Klausen

Stadig flere oppgaver til kommunene

Hva blir konsekvensene dersom kommunene overtar fylkenes ansvar for videregående utdanning, tannhelse, arealplanlegging, vei- og kollektivtrafikk, BUF-etat/barnevern? |Hva blir konsekvensene dersom kommunene overtar fylkenes ansvar for videregående utdanning, tannhelse, arealplanlegging, vei- og kollektivtrafikk, BUF-etat/barnevern?

19.11.2014

Åpent møte på Litteraturhuset, Tirsdag 2. desember kl.17.30-19.00 Ekspertutvalget for kommunereformen legger fram sin sluttrapport dagen før møtet. Denne rapporten skal vurdere følgene av at nye oppgaver eventuelt blir overført til kommunene i forbindelse med kommunereformen. Signy Vabo professor på Høgskolen i Oslo og Akershus vil presentere innholdet i sluttrapporten fra ekspertutvalget hun har vært leder for. Jan Tore Sanner, Kommunal- og moderniseringsminister, vil kommentere ekspertutvalgets vurderinger, og hvordan regjeringen vil arbeide med oppgaveinndelingen videre. Jan Erling Klausen, forsker på Norsk Institutt for By- og regionforskning vil utfordre Sanner og Vabo på kommunereformens konsekvenser, blant annet hvilken betydning en ny oppgavefordeling vil kunne ha for det regionale nivået.   Arrangør: Norsk statsvitenskapelig forening i samarbeid med Stat & Styring