Klokke Kontor Stress

Tidstyvjakten fungerte delvis

Regjeringens store jakt på tidstyver inspirerte mange byråkrater, men fant ikke så mange tidstyver. Det viser en fersk evaluering av tidstyvprosjektet, som skulle være et av regjeringens viktigste virkemidler for å gjøre byråkratiet mindre byråkratisk.|Regjeringens store jakt på tidstyver inspirerte mange byråkrater, men fant ikke så mange tidstyver. Det viser en fersk evaluering av tidstyvprosjektet, som skulle være et av regjeringens viktigste virkemidler for å gjøre byråkratiet mindre byråkratisk.

24.08.2017

Tidstyvprosjektet ble startet i 2014 og har samlet en database på mellom 2000 og 3000 tidstyver, som er tungvinte og unødvendige prosesser og regler som stjeler tid fra forvaltningens kjernevirksomhet. Fokus på forbedring Evalueringen er gjennomført av Rambøll Management på oppdrag for Direktoratet for forvaltning og IKT og Rambøll har to hovedkonklusjoner i sin evaluering: ansatte i statsforvaltningen har fått økt støtte til å drive med forenkling og forbedring av forvaltningens arbeid. Det er et større fokus på kontinuerlig forbedring av måten etatene drives på. Dette betyr også at det faktisk har skjedd en forenkling av regelverket og måten oppgavene løses.  Dette kommer fram igjennom den spørreundersøkelsen Rambøll gjorde i forbindelse med evalueringen. Det er altså medarbeiderne selv som opplever denne utviklingen. Kjente tidstyvene allerede Den andre konklusjonen er at jakten på tidstyver ikke har ført til at det er oppdaget og fjernet så mange konkrete tidstyver. «Evalueringen avdekker allikevel relativt få eksempler på at tidstyver er avdekket og eliminert som en følge av tidstyvprosjektet. Vi ser at forvaltningen stort sett kjenner sine tidstyver fra før, og at det for mange av de innmeldte tidstyvene var igangsatt et arbeid med løsning på det tidspunktet tidstyven ble meldt inn.» Det er altså den indirekte effekten av tidstyvjakten som er den sterkeste, ved å gi prosesser som allerede var i gang et løft. Rambøll mener nemlig at forvaltningen på forhånd var godt kjent med de tidstyvene som ble meldt inn og at mange av disse allerede var tatt inn i prosesser som skulle fjerne dem. «Tidstyvprosjektet har hatt en positiv samspillseffekt med disse tiltakene, ved å putte en velkjent merkelapp på et allerede oppstartet arbeid. Konkrete prosjekter som skal løse utfordringer som har blitt gitt merkelappen tidstyv har fått et momentum de sannsynlig ellers ikke ville fått.» Ikke enklere Samlet sett mener Rambøll at prosjektet har vært vellykket, en konklusjon som hviler på den positive påvirkningen på holdninger og tiltak for å forenkle og forbedre. Dette har imidlertid ikke ført til forbedring på de konkrete effektmålene: «Vi har heller ikke vært i stand til å se en utvikling på selve effektmålene: statistikken tyder verken på at målgruppene opplever en enklere samhandling med offentlig sektor eller at ansatte i offentlig sektor opplever å ha mer tid.» Rambølls anbefaling for framtidig arbeid er å støtte det gode forbedringsarbeidet som allerede foregå, og sørge for en fortsatt sterk politisk forankring av dette arbeidet. «Politisk forankring, oppmerksomhet og bruk av «harde» styringsvirkemidler som fellesføringer i tildelingsbrev har hatt stor betydning for at tidstyvprosjektet/forbedringsprosjekter har fått et momentum i statsforvaltningen.»