Fornoyd pa jobb

Tilfreds med jobben

Ansatte i sentralforvaltningen

Mange ansatte i sentralforvaltningen vil bli i jobben resten av livet. Men noen leter også etter ny jobb.

11.11.2021

Av Tobias Bach, Professor, Universitetet i Oslo, Jarle Trondal, Professor, Universitetet i Agder og Jacob Aars, Professor, Universitetet i Bergen

Høsten 2020 og våren 2021 gjennomførte Norsk forvaltningspanel (NFP) første runde av spørreundersøkelser til et panel av forvaltningsansatte (www.uib.no/nfp). Til sammen 2279 ansatte i departementer, direktorater, og tilsynsorganer meldte seg inn i NFP. Dette tilsvarer omtrent 10 prosent av alle ansatte i sentralforvaltningen. I denne artikkelen presenterer vi utvalgte resultater på ansattes tilfredshet og fartstid på arbeidsplassen fra første spørreundersøkelsen (Jones m.fl. 2021).

Høy tilfredshet med arbeidsplassen

NFP bruker to spørsmål for å få kunnskap om ansattes tilfredshet med arbeidsplassen, og vi finner kun små variasjoner mellom ansatte i departementene og direktoratene. Derfor rapporteres resultatene for departementer og direktorater samlet. Et flertall stiller seg positive til påstanden «jeg vil meget gjerne jobbe i denne organisasjonen i resten av mitt yrkesliv». Mer enn 60 prosent svarer at de er noe enige, enige, eller svært enige i denne påstanden. 25 prosent svarer at de er noe uenige, uenige, eller helt uenige i påstanden.

Vi har også spurt om hvor ofte respondenter leter etter jobbmuligheter utenfor sin organisasjon. Her angir i overkant av 65 prosent at de «aldri» eller «nokså sjelden» er på jobbjakt, og under 10 prosent angir at de gjør dette «nokså ofte» eller «meget ofte». Igjen gir dette funn som understøtter en relativt stabil og robust sentralforvaltning, hvor ønsket om å skifte jobb er relativt lavt. Begge indikatorene peker i retning av generell høy tilfredshet med arbeidsplassen, dog med noen unntak.

Til sammenligning viser sentraladministrasjonsundersøkelsen 2016 at i underkant av 25 prosent av respondentene har planer om å bytte arbeidsplass (Christensen m.fl. 2018, s. 62). Dermed kan våre funn tyde på at ønsket om mobilitet blant forvaltningsansatte har blitt noe mindre over tid. Her trenger vi flere analyser, som blant annet tar hensyn til ansattes alder og yrkesbakgrunn, som er potensielt viktige forklaringsfaktorer for ansattes flytteplaner.

Lang fartstid i sentraladministrasjonen

En annen indikator på tilfredshet med arbeidsplassen er fartstid/ansiennitet i egen organisasjon. Våre funn viser at det er en høy andel respondenter som har jobbet i egen organisasjon i lang tid. Dette gjelder spesielt i departementene, hvor nær 40 prosent av respondentene har jobbet i samme departement i mer enn 20 år. Allikevel betyr ikke dette funnet at forvaltningsansatte nødvendigvis har samme stilling i mange år - de fleste respondenter har hatt sin nåværende stilling i kun ett til fem år, og dette omfatter om lag 50 prosent av alle departementsansatte. Disse funnene indikerer høy stabilitet i forvaltningens sammensetning over tid, men samtidig stor flyttehyppighet mellom stillinger innad departementene.

Funnene fra første runde i NFP bekrefter på mange måter resultatene fra sentraladministrasjonsundersøkelsen i 2016 (Christensen m.fl. 2018, s. 61). Sistnevnte finner like mønstre for tjenestetid i nåværende stilling i departementer og direktorater, med mer enn 50 prosent av alle ansatte som har hatt samme stilling i maksimalt seks år. I likhet med NFP, finner også denne studien at mange respondenter har lang tjenestetid i organisasjonen, og da spesielt i departementene. Igjen er dette funn som understøtter en antakelse om en relativt robust sentralforvaltning.

De kommende rundene av NFP vil gi oss mulighet til å presentere nye resultater om sentralforvaltningens virkemåte og de ansattes arbeidssituasjon. Blant annet vil panelstrukturen i NFP kunne gi nye muligheter til å studere endring over tid, for eksempel om effekter av reformer og hyppige omorganiseringer.

Referanser

Christensen, T., Egeberg, M., Lægreid, P., & Trondal, J. (2018). Sentralforvaltningen: stabilitet og endring gjennom 40 år. Oslo: Universitetsforlaget.

Jones, H. A. H., Aars, J., Bach, T., Trondal, J., Martinussen. P. E., Winsvold, M., og Lindén, T. (2021). Norsk forvaltningspanel. Resultater fra første runde. (https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/nfp_r1_populaerrapport_0.pdf)