Venstre representanter

Venstre vil ha mer detaljstyring

Venstre vil at regjeringen skal sette konkrete målsettinger for hvor mange statlige arbeidsplasser som skal opprettes i distriktene.

19.04.2023 – sist oppdatert 20.04.2023

Bakgrunnen for forslaget fra tre av Venstres representanter på Stortinget er at både regjeringen Solberg og den nåværende regjeringen har hatt som målsetting at det skal bli flere statlige arbeidsplasser i distriktene.

Regjeringen Solberg startet en pilotordning for såkalte desentraliserte arbeidsplasser i kontorlandskap som blir delt mellom flere statlige etater. Det er en ordning som skal løpe fram til 2024, men som nå har fått en skuffende midtveis-evaluering.

Ikke vilje eller kapasitet

Denne evalueringen av Statens hus i distrikts-Norge ble gjort av konsulentselskapet Oxford research, og viser at de statlige etatene ikke har vilje eller kapasitet til å delta i samlokalisering og større kompetanseklynger.

Regjeringen Støre har sendt ut en såkalt fellesføring til alle etater som ber etatene og direktoratene om å "vurdere hvilke muligheter den har for økt bruk av desentralisert arbeid, med det formål å oppnå mer desentralisering av statlige arbeidsplasser og styrke lokale fagmiljø, som kan gi distriktspolitisk gevinst. "

Har du kommentar eller tips om denne saken? Skriv til oss redaksjonen@statogstyri...

For svak formulering

Denne formuleringen om å "vurdere hvilke muligheter", er for svak til å ha noen effekt mener Venstres stortingsrepresentanter. I forslaget skriver de at "Sett i lys av funna i midtvegsrapporten frå pilotprosjektet «Statens hus i Distrikts-Norge» er det liten grunn til å tru at dei uforpliktande og lause oppmodingane frå regjeringa til statsetatane om å vurdere auka bruk av desentralisert arbeid vil ha reell effekt."

Derfor foreslår de tre Venstre-representantene at Stortinget skal vedta dette: "Stortinget ber regjeringa setje konkrete måltal på kor stor del av stillingane i nasjonale statlege etatar/forvaltingsorgan som skal vere staduavhengige med høve til lokalisering i jobbfellesskap i bu- og arbeidsmarknadsregionar i Distrikts-Noreg." 

Det er Venstres representanter Ingvild Wetrhus Thorsvik André N. Skjelstad og Alfred Jens Bjørlo (foto) som står bak forslaget.

Stortinget skal etter planen behandle saken i begynnelsen av juni.

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Representantforslag/2022-2023/dok8-202223-212s/