Departementsakademiet illustrasjonsbilde 1

Eget akademi for byråkratene fra nyttår

Hvis alt går etter planen, skal Departementsakademiet være i gang fra nyttår. Da skal både nyansatte, erfarne saksbehandlere og ledere i departementene få økt mulighet til å utvikle «departementskompetanse».

Laila Borge – 17.03.2022

Målet er å etablere et kompetansetilbud som skal vektlegge det som er spesielt med å jobbe i et departement, med både opplæring i konkrete ferdigheter og utvikling av god rolleforståelse. Et viktig mål med Departementsakademiet er også å styrke fellesskapet mellom departementene

I den siste strategien for departementsfellesskapet «Gode hver for oss. Best sammen (2021-2025)», er kompetanseutvikling beskrevet som et viktig virkemiddel for å nå målene for departementsfellesskapet. Det hadde allerede vært flere utredninger av spørsmålet om en felles byråkratopplæring for ansatte i departementene, men den nye strategien la til rette for at Departementsakademiet nå blir en realitet.

Skal styrke fellesskapet
– Ideen har fått modne en stund. I mellomtiden har det vært gode erfaringer med ulike felles refleksjonsarenaer og kompetansetiltak. Blant annet har byråkratprogrammet ved Forsvarets høgskole samlet folk med lang erfaring på tvers av departementene og bidratt til bedre klima og engasjement på tvers. Dette har vært med på å berede grunnen for Departementsakademiet, sier utredningsleder Astri Margrete Hildrum i Kommunal- og distriktsdepartementet.


Hun jobber med prosjektet som planlegger og utvikler Departementsakademiet. Etter planen skal det ved nyttår overføres til permanent drift i Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). Prosjektgruppen jobber nå med finansiering, vurdering av fremtidig behov og kartlegging av undervisningstilbud som allerede finnes.

Det norske prosjektet vil undersøke hva som foregår internasjonalt, blant annet i Storbritannia og New Zealand. Begge landene har en systematisk tilnærming til kompetanseutvikling, og har utviklet relevante tilbud for ansatte i departementene.

Gradvis oppbygging
Prosjektet jobber ut fra en filosofi om at akademiet bør bygges sten på sten. Tilbudet vil altså øke etter hvert. Planleggingen av nye tiltak er helt i startgropen.

– Vi har noe på beddingen innen lederutvikling, noe på basisopplæring for departementsansatte, og noe videreutvikling av DSS sine tiltak, sier Karl Anders Bilstad, avdelingsdirektør i Seksjon for fellestjenester i Kommunal- og distriktsdepartementet.


Et fagråd som skal vurdere det langsiktige behovet og gi innspill til strategi, planer og konkrete kompetansetiltak, hadde nylig sitt første møte. Rådet består av departementsansatte på ulike nivåer, inkludert DFØ, og ledes av tidligere departementsråd i Kunnskapsdepartementet Trond Fevolden.
Det er for tidlig å si noe om pensum og forelesere, men ambisjonen er å tilby noe nytt fra nyttår. Porteføljen av kompetansetiltak kan likevel bli stor fra starten av. Mange av tilbudene om kurs, refleksjonsarenaer og praksisnær opplæring som det nye akademiet vil tilby, eksisterer nemlig allerede i ulike former.

Samler eksisterende tilbud
– Flere tilbud og tiltak skal samles under samme paraply. Vi skal organisere innsatser som allerede finnes, gjøre dem mer samlet og effektive og utvikle dem i retning av en tydelig skolekonstruksjon, sier Hildrum, og nevner noen eksempler:


– Byråkratprogrammet i regi av Forsvarets høgskole – der byråkrater kan samles og diskutere ulike problemstillinger i skjæringspunktet mellom politikk og administrasjon – ligger an til å bli videreført og antageligvis forsterket. DFØ har mange innsatser om generell forvaltningskunnskap som i noen tilfeller kan justeres ut fra og tilpasses til departementenes behov. DSS har introduksjonsopplæring som kanskje kan bygges ut og bygges videre. Det er også flere ulike innsatser på hospitering og mobilitet mellom departementene, sier hun.

Noen av departementene har allerede egne skoler, mens andre bruker mindre ressurser på opplæring. Nå håper Hildrum at det blir en jevnere fordeling av kompetanseutvikling for de departementsansatte.

– Det er ikke alltid sånn at de som får opplæring er de som trenger det mest, sier hun.
I starten vil Departementsakademiet trolig holde til i en av DSS’ lokasjoner. På sikt vil det forhåpentligvis få et sentralt tilholdssted i det nye regjeringskvartalet.