DSB ovelse

Er det nok med frivillighet?

Statsansattes økonomiske interesser

Stortinget sier ja til regjeringens forslag om et register for statsansattes økonomiske interesser. Men registeret blir frivillig, noe som kan svekke effekten mener flere partier.

Arild Aspøy – 17.02.2022


Dette blir klart etter at saken har vært til behandling i Kommunal- og forvaltningskomiteen denne uken.

Det har vært debatt om hvorvidt registeret skal være pliktig for alle virksomheten i staten, eller frivillig. Etter komitebehandlingen er det klart at registeret blir frivillig for hver enkelt virksomhet i staten å innføre.

Beskjedne forventninger
Partienes representanter er tilbakeholdne i sine forventninger til lovens betydning. SV og Rødt gikk i mot at registeret skulle være frivillig, og mente at dette måtte være en bindende ordning for hele staten. De sier i innstillingen fra komiteen at "Sosialistisk Venstreparti og Rødt ser utfordringene og faren for redusert effekt om alle virksomheter selv vurderer behovet for en registreringsordning."

Vi spurte SVs representant i komiteen Grethe Wold om hvilke forventninger hun hadde til at denne loven i det hele tatt vil få noen betydning?

- SV forventer at dette viser at Stortinget ønsker at det etableres slike register, men det er usikker på omfanget og betydningen så lenge det ikke er pålagt.


Les også: Departementsrådene unngår særbehandling

Aktuelle etater
En av lovens hovedintensjon er «å førebyggje interessekonfliktar i statsforvaltninga og gjennom transparens kring verva og dei økonomiske interessene til dei tilsette i staten auke tilliten til statsforvaltninga.»

Interessekonflikter må sies å kunne oppstå i svært mange av direktoratene som håndterer søknader om tilskudd og tillatelser, og ikke minst i alle tilsynene. Sentrale organ som Petroleumstilsynet, Finanstilsynet og Arbeidstilsynet spiller en avgjørende rolle for mange bedrifters økonomiske interesser.

Ikke minst vil mange etater være regelrette finansieringskilder for mye virksomhet. Dette gjelder Forskningsrådet, Innovasjon Norge, Enova, flere offentlige fond og garantiordninger for eksport.


Forventer oppfølging
De to regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener departementet skal "følge opp virksomhetene og virksomhetslederes arbeid med registrer-ordningen gjennom etatsstyringen for å sikre en god vurder av behovet og en eventuell innføring av ordningen i den enkelte virksomhet".

I og med at Senterpartiet sitter med statsråden i det aktuelle departementet, Kommunal- og distriktsdepartementet kan vi kanskje gå ut ifra at det blir en slik oppfølging, uten at det er helt tydelig hva dette betyr. Men de to regjeringspartiene og SV danner også et flertall som sier at det er "viktig at regjeringen involverer medieorganisasjonene og fagforeningene i utarbeidelsen av retningslinjene som vil følge av lovendringen.

Seks års behandling
Bakgrunnen for registeret er et forslag fra Stortinget for nesten 6 år siden. Men det var først i fjor at regjeringen Solberg la fram lovforslaget som skal føre til at det opprettes et register over statsansattes økonomiske interesser. Lovforslaget var vesentlig annerledes enn det Stortinget i 2016 ba regjeringen om å utarbeidet.

Det opprinnelige forslaget gikk ut på at bare departementenes toppsjefer, departementsrådene skulle omfattes av registeret, på lik linje med det som gjelder for statsråder. I det forslaget som Solberg-regjeringens la fram er det blitt et register som potensielt omfatter alle statsansatte, og som er frivillig.

Flere høringsinstanser var kritiske til at registeret skulle være frivillig, altså at det er opp til hver enkelt virksomhet å avgjøre om de vil innføre et slikt register. Både Datatilsynet, Politidirektoratet og Justisdepartementet var negative til en frivillig ordning spesielt med hensyn til likebehandlings- og rettferdighetsprinsippet.

Også presseorganisasjonene Norsk journalistlag og Norsk redaktørforening var negative til at registeret skulle være frivillig, fordi det ville bety at det ikke vil gi et reelt innsyn i statsansattes økonomiske interesser.
Stortinget skal ta endelig stilling til saken 3. mars.