Therese Steen

Ekspedisjonssjef Therese Steen ved Statsministerens kontor er den mest prominente av toppbyråkratene med store aksjeposter. Hun gir også råd til statsråder om habilitet og investeringer. Foto: SMK.

Flere investormillionærer blant toppbyråkratene

Ekspedisjonssjefene er dominerende blant de toppbyråkratene som har store investeringer i aksjemarkedet. Aller mest prominent blant investorbyråkratene er den personen på Statsministerens kontor som også gir råd om habiliteten til statsråder angående aksjeinvesteringer.

Arild Aspøy – 10.10.2023 – sist oppdatert 02.05.2024

29 ekspedisjonssjefer, kommunikasjonssjefer og departementsråder eier eller har eid aksjer de senere årene. Dette kommer fram av en undersøkelse Stat & Styring har gjort i aksjonærregisteret til Skatteetaten.

I og med at det er 136 personer i slike stillinger i departementene, betyr det at cirka 20 prosent av dem eier aksjer. De fleste eier i trauste selskaper som regnes som børslokomotiver, som Orkla, Hydro, Yara og Equinor. Men det er også noen mer spesielle investeringer.

Noen av de med mest aksjer:

  • Therese Steen, ekspedisjonssjef ved Statsministerens kontor har et eget investeringsselskap med investeringer verd flere titalls millioner

  • Mette Wikborg, departementsråd i Nærings og fiskeridepartementet, har store investeringer gjennom investeringsselskapet MIW forvaltning

  • Line Vold, ekspedisjonssjef i Helse og omsorgsdepartementet, eier aksjer store børsnoterte selskaper som Equinor, Hydro og Yara

  • Ketil Bøe Moen, ekspedisjonssjef Justis og beredskapsdepartementet eier aksjer i Idex Biometrics som utvikler biometrisk teknologi, f.eks. fingeravtrykk

Therese Steen sitter i en nøkkelrolle på Statsministerens kontor som ekspedisjonssjef for Administrativ og konstitusjonell avdeling. I denne avdelingen gjøres noen av vurderingene omkring statsråders, statssekretærers og nærståendes habilitet og økonomiske interesser. Selv eier hun et investeringsselskap med 14,5 mill i aksjer. Gjennom selskapet Investeen eier hun andeler i syv andre selskaper.

Opplæring av statsråder

Steens sentrale rolle i regjeringens håndtering av statsrådenes økonomiske interesser og habilitet kom fram i forbindelse med saken rundt aksjehandlene til mannen til utenriksminister Huitfeldt.

Ifølge TV 2 har Steen gitt opplæring til nye statsråder blant annet i forbindelse med at regjeringen Støre tiltrådte i oktober 2021:

«Lørdag 16. oktober 2021 var alle de nye statsrådene samlet på Statsministerens kontor (SMK) ved Akershus festning i Oslo. Der holdt ekspedisjonssjef Therese Steen ved Administrativ og konstitusjonell avdeling en gjennomgang av habilitetsreglene.

Til TV 2 forteller ekspedisjonssjef Steen at hun har gjennomført denne opplæringen av nye statsråder en rekke ganger og at hun spesifikt advarer om de mulige konsekvensene av ektefellers aksjehandel.

– Jeg bidro i opplæringen knyttet til habilitet da denne regjeringen tiltrådte i 2021. Jeg orienterte da om habilitetsreglene. I den forbindelse gjennomgikk jeg blant annet at man kan bli inhabil som følge av egne eller nærståendes eierskap til aksjer. Jeg husker ikke hvilke ord jeg har brukt ved de ulike gjennomgangene, sier Steen.»

Ikke hinder

Steen vil ikke selv kommentere aksjepostene sine overfor Stat & Styring, men kommunikasjonssjef ved Statsministerens kontor Anne Kristin Hjukse sier at opplæring i habilitetsregler er en av oppgavene til Steen på SMK.

- Det at Steen selv eier aksjer er ikke til hinder for å gi slik opplæring.

Hjukse opplyser også at det har ikke vært saker til behandling ved SMK som gjelder selskapene Steen har investert i.

- Hun har heller ikke erklært seg inhabil eller hatt behov for å gjøre noen habilitetsvurderinger på grunn av eierskapet i Investeen AS eller de tilknyttede selskapene.

Vennenes selskaper

Så vidt Stat & Styring erfarer er de fleste av Steens investeringene gjort i selskaper drevet av noen av Steens venner.

En av hennes aksjeposter er i Cyto Invest, som eier stor andel i børsnoterte Cytovation som er et biotech-selskap som driver med immunterapi av kreft og som blant annet Stein Erik Hagen og som foreløpig går med dundrende underskudd. Men selskapet har fått investorkapital på flere hundre millioner kroner, og ble i fjor verdsatt til 1,1 milliarder kroner. Steens andel var i så fall sannsynligvis verd omkring 24 millioner.

En annen av investeringene er i House of Math som driver internettbasert matteundervisning til et internasjonalt marked, og har en egenkapital på 69 milliarder og som ble verdsatt til 300 millioner i 2022. Steen eier under 1 prosent av dette selskapet.

Totalt går Steens investeringsselskap ganske dårlig, og har ikke hatt inntekter de siste fire årene. Likevel har kapitalen vokst fra 2,5 millioner i 2019 til 17 mill i 2022. Men gjelden er også på 9,9 mill og har vært stabilt der siden 2020.

Departementsråd med eiendommer

Mette Wikborg er den eneste av departementsrådene med noen særlige posisjoner i aksjemarkedet. Departementsråden i Nærings- og fiskeridepartementet har gjennom selskapet Miw forvaltning 30 millioner i eiendeler.

Gjennom flere ledd er den største eierposten hennes i selskapet Torggata Bad, som er et stort forretningsbygg i Oslo sentrum. Men det er også flere andre selskaper i porteføljen hennes, hvorav ett eier et forretningsbygg i Drammen. Et annet er selskapet Croation Development Property II AS.

Hege Sjo, ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet eier et investeringsselskap med mannen, et selskap som har 4,5 mill i aksjer. Sjo eier 10 % Av Shogun som har aksjer for 4,5 mill i andre selskaper. 90% av Shogun eies av Jarle Sjo.

De to eier igjen 11% i Norcap Holding som har 52 mill i omsetning og 32 mill i kapital og 6.5 mill i investeringer, og betalte 28 mill i lønn i 2022. Selvpresentasjon av Norcap viser at det er et verdipapirforetak som har konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for å drive med uavhengig investeringsrådgivning og forvaltning.

Fingeravtrykk-selskap

Ketil Bøe Moen som er ekspedisjonssjef og leder av Lovavdelingen i Justisdepartementet har vært eier av 10000 aksjer i selskapet Idex siden 2019, samme år som han gikk fra jobben hos Regjeringsadvokaten til joben i departementet.   

Idex leverer fingeravtrykk-sensorer til blant annet Idemia som er partner med konsulentgiganten Sopra Steria, som har hatt en kontrakt med norsk politi. Avtalen innebærer leveranse av en sentral biometriløsning for å registrere og identifisere asylsøkere og kriminelle, og den har en verdi på mellom 15 og 30 millioner kroner. Dette var en kontrakt som ble inngått i 2014, altså fem år før Moen gikk inn i selskapet, ifølge Skatteetatens oversikt over aksjonærer.

Børskursen til Idex  har i år variert mellom 1,20 kr på sitt høyeste og 0.41 kr på sitt laveste.  

---

Artikkelen er oppdatert med børskursen for Idex for å gi en likere presentasjon av de omtalte personenes investeringer.