Elisabeth Saether

Ingen løfter om økt tempo

Tempoet i havvind-politikken

Olje- og energidepartementet ser på muligheter for å øke tempoet i havvind-politikken, men kommer ikke med noen konkrete løfter.

Arild Aspøy – 31.03.2022

I en artikkel i forrige uke kritiserte blant annet Eivind Heløe i Energi Norge regjeringens tempo i arbeidet med havvind-politikken. Det kom i den artikkelen også fram at Olje- og energidepartementet har sen saksbehandlingstid i en rekke saker.

I forbindelse med den artikkelen forsøkte Stat & Styring å få kommentarer fra Ole- og energidepartementet, men de kom først dagen etter at artikkelen var publisert. I disse kommentarene sier statssekretær Elisabeth Sæther (AP) at departementet også ser etter muligheter for å øke tempoet:

Skynder seg sakte

- Vi deler utålmodigheten, men mener likevel det er viktig at vi skynder oss sakte, skriver Sæther i en epost. - Dette er nybrottsarbeid som må gjennomføres på en grundig og god måte for at det skal stå seg over tid. Hensynet til sameksistens med fiskerinæringen er blant temaene som er svært viktig, hensyn til natur og miljø et annet. Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord ble, som de første områdene på norsk kontinentalsokkel, åpnet for havvind i 2020. I 2021 sendte departementet på høring forslag til endringer i havenergilova og havenergilovforskriften. Auksjon skal være modellen for tildeling av areal til havvind i Sørlige Nordsjø II og departementet arbeider nå med å få på plass et rammeverk for dette.

Energi Norge ved direktør for Miljø og fornybar Eivind Heløe er spesielt kritiske til tiden det tar fra beslutning er gjort, til faktisk gjennomføring:

-  Vi er svært kritiske til, er at det har tatt over halvannet år fra regjeringen besluttet hvilke områder som skal åpnes og frem til forslag til inndeling kom på høring, sa Heløe i forrige nyhetsbrev.

-  Vi er også bekymret for at det kan komme til å ta like lang eller lenger tid fra høringsfristen og frem til regjeringen får tatt endelige beslutninger om hvordan områdene skal deles inn og hvordan de skal plukke ut hvem som skal få bygge havvind i det enkelte området, sa Heløe.

Heløe refererte også til at det i forrige runde av tildelinger - ...  tok det over syv år fra høringsfristen for den strategiske konsekvensutredningen og frem til regjeringen fikk tatt en beslutning om hvilke områder som skulle åpnes. Dette må kunne skje veldig mye fortere i kommende runder.

Se på justeringer

Statssekretær Sæther svarer dette på vårt spørsmål om hva departementet konkret  gjør for å korte ned på behandlingen av de saksprosessene innenfor havvindfeltet som er i gang nå:

- Departementet arbeider med å få på plass et rammeverk for tildeling av areal. En del av dette arbeidet er å se på om det bør gjøres justeringer i det foreslåtte rammeverket. Dette kan føre til at konsesjonsprosessen blir effektivisert og ta noe kortere tid enn det som opprinnelig var foreslått, men det er for tidlig å si noe om konkrete endringer. Generelt sett kan parallelle prosesser der det er hensiktsmessig være et bidrag til å effektivisere konsesjonsprosesser.

I hvilke deler av departementets arbeid med disse prosessene er det mulig å spare tid, og hvor mye kan spares inn?

- Departementet arbeider med å få på plass et rammeverk for tildeling av areal. Hvilke tidsbesparelser som eventuelt ligger i dette rammeverket, sammenlignet med tidligere utkast, må en komme tilbake til når arbeidet er ferdigstilt.